ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 21 ก.พ. 65 เวลา 16.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ
ณ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 16.00 น.
กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 1 - 17 ug/m3
ภาคกลาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 1 - 51 ug/m3
ภาคเหนือ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 3 - 60 ug/m3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 1 - 33 ug/m3
ภาคใต้ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 2 - 14 ug/m3
ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 1 - 60 ug/m3
อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy
ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม