ADS


Breaking News

รมว.ดิจิทัล เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองแก่งคอย พร้อมมอบทุนการศึกษา 100 ทุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองแก่งคอย มอบทุนการศึกษาใ้ห้นักเรียน 100 ทุน
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลเมืองแก่งคอย สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายปรพล อดิเรกสาร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อดีต ส.ส สระบุรี  นายสมบัติ อำนาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีเขต 2 นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย นายสมชาย วรกิจเจริญผล นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ นางรภัสศา พฤฒากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดสระบุรีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์จังหวัดสระบุรีประธานชุมชน 16 ชุมชน อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง อำเภอวิหารแดงประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
   นายสมชาย วรกิจเจริญผล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแก่งคอย กล่าวรายงาน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาล วัตถุประสงค์ของการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT จึงได้เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองแก่งคอยไว้ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้ใช้บริการ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน 100 ทุนและเยี่ยมชมการสาธิตกิจกรรมและนิทรรศการภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนใช้เน็ตประชารัฐ และบริการด้านดิจิทัลและการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) การส่งเสริมด้านการค้าออนไลน์ในชุมชนจังหวัดสระบุรี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
     จากนั้นคณะเดินทางไป ที่วัดแก่งคอยเพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดแก่งคอยได้ยอดผ้าป่าในครั้งนี้จำนวน 110,000 บาท