ADS


Breaking News

พาณิชย์ - DITP มั่นใจ 6 คลีนิค ยกระดับแบรนด์ไทยสู่การค้าโลก ชู “T MARK ONLINE CLINIC”

พาณิชย์ - DITP เปิด 6 คลีนิค เสริมแกร่งแบรนด์ไทยสู่การค้าโลก
ผ่านกิจกรรม “T MARK ONLINE CLINIC”
     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิด 6 คลีนิค  “T MARK ONLINE CLINIC” เพื่อให้คำปรึกษา เจาะลึกทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T Mark เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยยุค New Normal เพิ่มโอกาสแข่งขันในตลาดการค้าโลก ตามแนวคิด BCG Economy 
     นายภูสิต  รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้เศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ ให้เกิดการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการสร้างแบรนด์ และการสร้างโมเดลการค้าใหม่ให้ขยายตลาดด้วยเทคโนโลยีและการค้าออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับให้มีความพร้อมที่จะปรับตัว สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการค้าโลกที่มีแนวโน้มนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า
     นอกจากนี้ กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยการมอบเครื่องหมาย Thailand Trust Mark (T Mark) ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่การันตีถึงคุณภาพ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและบริการไทย ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิต คำนึงถึงสังคม แรงงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม สอดรับไปกับบริบทการค้าโลก จึงทำให้ผู้ประกอบการที่ขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark เกิดการปรับตัวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมากขึ้น เพื่อทำให้สามารถแข่งขันและก้าวข้ามข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกัน T Mark ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกันตามแนวคิด BCG Economy 
โดยในปี 2565 นี้ กรมฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวเป็นปีที่ 10 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark จำนวน 233 บริษัท ซึ่งมีผู้สมัครใหม่ และขอต่ออายุ (ต่ออายุทุก 3 ปี) เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี รวมถึงรัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy กรมฯ จึงตั้งเป้าให้มีผู้สมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยได้จัดให้มีกิจกรรม T Mark Online Clinic ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการขอตราสัญลักษณ์ T Mark ผ่านช่องทางออนไลน์ แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ
     “กิจกรรม T Mark Online Clinic ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๕ ครั้ง เป็นการเสริมแกร่งให้แก่แบรนด์ไทย ให้คำปรึกษาแบบเชิงลึก แบบตัวต่อตัว พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการสมัครขอรับตรา T Mark เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม T Mark Online Clinic ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 4 เดือนมิถุนายน 2565 และครั้งที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2565 โดยภายในกิจกรรม แบ่งเป็น 6 คลินิค ได้แก่ คลินิค Thailand Trust Mark ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับเครื่องหมายและต่ออายุเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ T Mark  คลินิค DITP 1169 ให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดสมัครเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  คลินิค Fair Labour ให้คำปรึกษาด้านการขอใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563)  คลินิค Green Industry ให้คำปรึกษาด้านการขอใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  คลินิค CSR-DIW ให้คำปรึกษามาตรฐานหลักเกณฑ์ CSR-DIW ในการทำธุรกิจที่ต้องคำนึงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน  และ คลินิค EXIM Bank ให้คำปรึกษาสินเชื่อเพื่อการส่งออก”
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจ T Mark Online Clinic ครั้งที่ 1 สามารถลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2565 รายละเอียดการสมัครตาม QR Code เริ่มให้คำปรึกษาทางออนไลน์ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-17.00 น. และสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอรับตราสัญลักษณ์ และขอต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2565 ทางเว็ปไซต์ www.thailandtrustmark.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ