ADS


Breaking News

เฮ! ซีพีเอฟ คว้าอันดับความยั่งยืน ระดับ Silver Class กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร The Sustainability Yearbook 2022

CPF ติดอันดับความยั่งยืน ระดับ Silver Class กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในรายงานThe Sustainability Yearbook 2022
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับการจัดอันดับบริษัทที่มีความยั่งยืน ระดับ Silver Class ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และได้ประกาศเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2022 จากการประเมินของ S&P Global  สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทาง ESG (Environment Social  Governance) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable  Development Goals : SDGs)  ทั้ง 17 เป้าหมาย     
 
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ  เปิดเผยว่า  การได้รับรางวัลบริษัทที่มีความยั่งยืน  ระดับ Silver Class ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร   ซึ่งเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2022 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่เป้าหมายองค์กรที่ยั่งยืน   โดยในปีนี้ มีบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกที่ได้รับการประเมินมากกว่า 230 บริษัท   

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action  เพื่อเป็นแนวทางสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจการในประเทศไทยและกิจการในต่างประเทศ  ประกอบด้วย 3 เสาหลัก 9 ความมุ่งมั่น คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และ ดินน้ำป่าคงอยู่  มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรองรับความต้องการของประชากรโลก ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
 
ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บริษัทฯ คิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีและเหมาะสมกับทุกช่วงวัย ขณะเดียวกัน นำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้บริหารทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ ต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า 100 % และตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การสร้างคุณค่าปราศจากขยะ (Waste to Value) ทั้งจากบรรจุภัณฑ์และขยะอาหาร  โดยมีเป้าหมายลดขยะอาหารในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นศูนย์ (Zero Food Waste)  ภายในปี  2573  นอกจากนี้ บริษัทฯมุ่งมั่นมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน  และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ เพื่อสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ       

ทั้งนี้ การประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน The Sustainability Yearbook 2022  ใช้แบบประเมิน Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA ที่ใช้ในการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจน หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งในปีนี้ มีบริษัทฯมากกว่า 7,000 แห่ง จาก 61 กลุ่มอุตสาหกรรม เข้ารับการประเมิน โดยระดับ Silver Class มีคะแนนอยู่ในช่วง 1% - 5% แรกของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม