ADS


Breaking News

๒ กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์

น้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ จากการทรงประดิษฐคิดค้น “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการประดิษฐไทย” และ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก”