ADS


Breaking News

เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA ขอแจ้งเลื่อนวันจัดกิจกรรม จ.เชียงใหม่ และ จ.ราชบุรี

แจ้งประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งเลื่อนวันจัดกิจกรรม เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA

ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดราชบุรี

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ได้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุบโรค

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกและในหลายพื้นที่ของประเทศ

ดังนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงขอแจ้งเลื่อน

วันจัดกิจกรรมเที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่าง

วันที่ 7 - 9 ม.ค. 65 และจังหวัดราชบุรี ระหว่าง วันที่ 14 - 16 ม.ค. 65

และจะกำหนดวันจัดกิจกรรมใหม่อีกครั้งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น

ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงขออภัยมา ณ ที่นี้