ADS


Breaking News

วช. เสริม มจธ. ส่งเครื่องตรวจรอยนิ้วมือแฝง เสริมการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

วช. ร่วมกับ มจธ. หนุนการทำงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ มอบเครื่องตรวจรอยนิ้วมือแฝง
     วันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบเครื่องตรวจรอยนิ้วมือแฝงและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ ร่วมกันมอบฯ โดยมี พลตำรวจโท วีระ จิระวีระ ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นผู้รับมอบเครื่องตรวจรอยนิ้วมือแฝงในครั้งนี้
     เครื่องตรวจรอยนิ้วมือแฝงนี้เป็นผลผลิตของโครงการนวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ แห่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งเครื่องต้นแบบสำหรับตรวจหารอยนิ้วมือแฝงสามารถช่วยให้ส่วนของรอยลายนิ้วมือแฝงที่หลงเหลืออยู่บนปลอกกระสุนปืนปรากฏชัดเจนขึ้น ภายในเวลาเพียง 20 วินาที 
     นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและในสถานที่เกิดเหตุ ซึ่ง วช. ได้ส่งมอบเครื่องตรวจหารอยนิ้วมือแฝงที่พัฒนาขึ้นไปให้กับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ที่มีความรับผิดชอบหลักครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ไว้ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมผู้ก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ก่ออาชญากรรมในคดีต่าง ๆ ให้มารับโทษได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
    ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้มีการจัดการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานของศูนย์พิสูจน์หลักฐานต่าง ๆ ในประเทศไทย อีกด้วย