ADS


Breaking News

เอนก เผย! 4 เสือ อว. “สำนักปลัด - วช. - วศ. - ปส.” ปั้นโมเดลใหม่ปฏิรูปหน่วยงานราชการ นำร่อง “สตูล” สู่ “สตูลจีโอพาร์ค” อุทยานธรณีโลกแห่งแรก แหล่งรายได้สำคัญของจังหวัด

“เอนก” เปิดตัว 4 เสือ อว. “สำนักปลัด - วช. - วศ. -  ปส.” รวมพลังสร้างโมเดลใหม่ในการปฏิรูปหน่วยงานราชการ นำร่อง “สตูล” ร่วมพัฒนา “สตูลจีโอพาร์ค” อุทยานธรณีโลกแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทยให้เป็นแหล่งรายได้สำคัญของจังหวัด
     วันที่ 15 ม.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ “เปิดตัวสี่เสือกับเครือข่าย ณ สตูล” โดยเป็นครั้งแรกในการรวมพลังของ 4 หน่วยงานราชการของ อว. มาร่วมพัฒนา จ.สตูล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
     ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เปิดเผยว่า การเปิดตัว 4 เสือที่ จ.สตูล ถือเป็นครั้งแรกในการนำ 4 หน่วยงานราชการของ อว. ได้แก่ สำนักงานปลัด อว.  - วช. - วศ. - ปส. มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ จ.สตูล ซึ่งถือเป็นจังหวัดนำร่องในการนำ 4 เสือมาสร้างโมเดลใหม่ในการปฏิรูปหน่วยงานราชการให้คิดใหม่ ทำใหม่ ก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพาชาวสตูลทะยานสู่การเป็นอีกจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ภาคใต้ โดยหลังจากนี้ ตนได้มอบหมายให้ปลัด อว. หารือในรายละเอียดกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และให้ดำเนินการทันที พร้อมกับบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา “สตูลจีโอพาร์ค” อุทยานธรณีโลกแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ อว. เพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจของประเทศ และเป็นแหล่งรายได้สำคัญของจังหวัดและชุมชน
     ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อว. มี 3 ภารกิจหลัก คือ การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม ล่าสุดที่เพิ่มเติมเข้ามา คือ มิติของการพัฒนา เช่น โครงการ “อว.ส่วนหน้า” ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ อว. ประจำแต่ละจังหวัด ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับทางจังหวัด โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนา  เป็นหน่วยงานที่รับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด เพื่อประสานงานกับ อว. และนำศักยภาพและสิ่งที่ อว. มีมาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

     โดยยึดนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่ให้เอาผลสำเร็จเป็นตัวตั้งและกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น โจทย์ในวันนี้ คือ สตูลจีโอพาร์ค ที่อว.จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากับทางจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายคือการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ และเป็นแหล่งรายได้ของคนในพื้นที่