ADS


Breaking News

อว.เผย 5 ม.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 104.54 ล้านโดส ทั่วโลกฉีดแล้ว 9,266 ล้านโดส อาเซียนฉีดทุกประเทศ รวมกันกว่า 796.5 ล้านโดส

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 104,544,852 โดส และทั่วโลกแล้ว 9,266 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 796.5 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (120.4%)

     ➡️(5 มกราคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 9,266  ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 508 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 206 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 796.5 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 282 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 104,544,852 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 64.60% 

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 9,266 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ 

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 5 มกราคม 2565  

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 104,544,852 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 51,312,938 โดส (77.5% ของประชากร)

-เข็มสอง 46,180,074 โดส (69.8% ของประชากร)

-เข็มสาม 7,051,840 โดส (10.6% ของประชากร) 

     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-5 ม.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว  104,544,852โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 20,281 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 157,921 โดส/วัน 

     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 22,820,839 โดส

- เข็มที่ 2 3,575,597 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส 


วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 13,453,494 โดส

- เข็มที่ 2 27,877,673 โดส

- เข็มที่ 3 2,906,290 โดส 


วัคซีน Sinopharm

- เข็มที่ 1 7,456,642  โดส

- เข็มที่ 2 7,138,778 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส 


วัคซีน Pfizer

- เข็มที่ 1 6,978,902 โดส

- เข็มที่ 2 7,138,778 โดส

- เข็มที่ 3 2,935,554 โดส 


วัคซีน Moderna

- เข็มที่ 1 603,061 โดส

- เข็มที่ 2 483,034 โดส

- เข็มที่ 3 1,209,996 โดส

     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 121.9% เข็มที่2 119.2% เข็มที่3 98.4%

- อสม เข็มที่1 78.9% เข็มที่2 75.9% เข็มที่3 23.8%

- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 77.7% เข็มที่2 71.8% เข็มที่3 9.9%

- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 68.3% เข็มที่3 60.6% เข็มที่3 9.8%

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มทีา 75.4% เข็มที่ 67.7% เข็มที่3 6.6%

- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 74.4% เข็มที่2 70.7% เข็มที่3 0%

รวม เข็มที่1 71.2% เข็มที่2 64.1% เข็มที่3 9.8% 

     5. 10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากรสูงที่สุด

1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 120.4% เข็มที่2 110.7% 

2. ชลบุรี เข็มที่1 93.4% เข็มที่2 87.8% 

3. ภูเก็ต เข็มที่1 87.6% เข็มที่2 85% 

4. สมุทรสาคร เข็มที่1 94.5% เข็มที่2 84.7%

5. เชียงใหม่ เข็มที่1 89.7% เข็มที่2 83.5%

6. ปทุมธานี เข็มที่1 84.1% เข็มที่2 78.5%

7. ระนอง เข็มที่1 82.3% เข็มที่2 75.9% 

8. ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 87.2% เข็มที่2 73%

9. พังงา เข็มที่1 74.7% เข็มที่2 72.9%

10. ระยอง เข็มที่1 77.8% เข็มที่2 72.9%


10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากรต่ำที่สุด

1. หนองบัวลำภู  เข็มที่1 51.5% เข็มที่2 39.6%

2. บึงกาฬ เข็มที่1 53.8% เข็มที่2 40.9%

3. ปัตตานี เข็มที่1 53.3% เข็มที่2 42.5%

4. นราธิวาส เข็มที่1 53.3% เข็มที่2 42.8%

5. นครพนม เข็มที่1 54.8% เข็มที่2 43.6%

6. สกลนคร เข็มที่1 54.5% เข็มที่2 43.6%

7. แม่ฮ่องสอน เข็มที่1 63.6% เข็มที่2 44.9%

8. กาฬสินธุ์ เข็มที่1 53.9% เข็มที่2 45.5%

9. ศรีสะเกษ เข็มที่1 54% เข็มที่2 46.2%

10. สุรินทร์ เข็มที่1 51.8% เข็มที่2 46.2%

     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 796,541,262 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 282,048,847  (60.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm

2. เวียดนาม จำนวน 153,344,391 โดส (79.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm   

3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 110,089,619 โดส (51.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  

4. ไทย จำนวน 104,544,852 โดส (77.5%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm

5. มาเลเซีย จำนวน 58,303,449 โดส (79.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  

6. พม่า จำนวน 36,388,358 โดส (38.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

7. กัมพูชา จำนวน 31,662,100 โดส (84.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 

8. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (88%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 

9.  ลาว จำนวน 8,252,530 โดส (62.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 

10. บรูไน จำนวน 823,787 โดส (94.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม 

     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.70%

2. ยุโรป 10.40%

3. อเมริกาเหนือ 8.90%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.05%

5. แอฟริกา 3.37%

6. โอเชียเนีย 0.58% 

     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 2,855.23 ล้านโดส (203.9% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)

2. อินเดีย จำนวน 1,4677.53 ล้านโดส (108%)

3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 507.66 ล้านโดส (152.9%)

4. บราซิล จำนวน 332.08 ล้านโดส (158%) 

5. อินโดนีเซีย  จำนวน 282.05 ล้านโดส (102.2%) 

     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. คิวบา (272.6%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)

2. ชิลี (232.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac

3. บาห์เรน (218.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)  

4. มัลดีฟส์ (212.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 

5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (211.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 

6. เดนมาร์ก (210%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)

7. เกาหลีใต้  (204.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ  Moderna) 

8. จีน (203.9%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui) 

9. สหราชอาณาจักร (200.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ AstraZeneca/Oxford) 

10. อุรุกวัย (198.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)