ADS


Breaking News

อว.เผย 1 ม.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 104.44 ล้านโดส คนกรุงเทพฯอายุ 60 ปีขึ้นไปฉีดเข็มแรกแล้ว 83.7% และเข็มสอง 75.7%

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 104,444,169โดส และทั่วโลกแล้ว 9,170 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 783.9 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (120%)
     ➡️(1 มกราคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 9,170  ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 39.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 508 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 206 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 783.9 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 275.8 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 104,444,169 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 62.01% 
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 9,170 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ 
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2565  
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 104,278,364 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 51,295,617  โดส (77.5% ของประชากร)
-เข็มสอง 46,145,566 โดส (69.7% ของประชากร)
-เข็มสาม 7,002,986 โดส (10.6% ของประชากร) 
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-1 ม.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 104,444,169 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 165,805โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 324,579 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 22,819,959 โดส
- เข็มที่ 2 3,575,551 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 13,450,736 โดส
- เข็มที่ 2 27,8672,802 โดส
- เข็มที่ 3 2,902,243 โดส 

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 6,967,078 โดส
- เข็มที่ 2 7,100,628 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 6,947,725 โดส
- เข็มที่ 2 7,118,055 โดส
- เข็มที่ 3 2,897,745 โดส 

วัคซีน Moderna
- เข็มที่ 1 602,203โดส
- เข็มที่ 2 476,267โดส
- เข็มที่ 3 1,202,998 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 121.9% เข็มที่2 119.2% เข็มที่3 98.3%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 64.4% เข็มที่2 62.4% เข็มที่3 26.3%
- อสม เข็มที่1 78.9% เข็มที่2 75.9% เข็มที่3 23.6%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 77.7% เข็มที่2 71.8% เข็มที่3 9.8%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 68.9% เข็มที่3 61% เข็มที่3 9.2%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มทีา 75.4% เข็มที่ 67.7% เข็มที่3 6.5%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 21.1% เข็มที่ 17.7% เข็มที่3 0.8%
- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 74.4% เข็มที่2 70.7% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 71.2% เข็มที่2 64.1% เข็มที่3 9.7% 
     5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 120% เข็มที่2 110.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 83.7% เข็มที่2 75.7%
2. ชลบุรี เข็มที่1 93.4% เข็มที่2 87.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 79.9% เข็มที่2 77%
3. เชียงใหม่ เข็มที่1 89.7% เข็มที่2 83.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 95.1% เข็มที่2 88.9%
4. ภูเก็ต เข็มที่1 87.6% เข็มที่2 85% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 74.6% เข็มที่2 72.4% 
5. สมุทรปราการ เข็มที่1 83.4% เข็มที่2 72% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 96.6% เข็มที่2 89%
6. ระนอง เข็มที่1 82.3% เข็มที่2 75.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 77.4% เข็มที่2 74.9% 
7. ระยอง เข็มที่1 77.8% เข็มที่2 72.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 70.1% เข็มที่2 67.5%
8. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 75.3% เข็มที่2 66.8%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 87.1% เข็มที่2 79.6%
9. พังงา เข็มที่1 74.7% เข็มที่2 72.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 76.9% เข็มที่2 74.7%
10. กระบี่ เข็มที่1 71.4% เข็มที่2 66.8%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 80% เข็มที่2 75.9%
11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 70.7% เข็มที่2 65.9%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 73.8% เข็มที่2 69.2%
12. เพชรบุรี เข็มที่1 70.4% เข็มที่2 63% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 72.4% เข็มที่2 64.6%
13. ตราด เข็มที่1 67% เข็มที่2 63.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 68.6% เข็มที่2 66.2%
14. เลย เข็มที่1 62% เข็มที่2 54% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 79.2% เข็มที่2 69.4%
15. บุรีรัมย์ เข็มที่1 61.2% เข็มที่2 55% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 81.8% เข็มที่2 72.8%
16. อุดรธานี เข็มที่1 59.9% เข็มที่2 54% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 84.9% เข็มที่2 77.7%
17. หนองคาย เข็มที่1 56.7% เข็มที่2 49.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 71.2% เข็มที่2 65% 
รวม เข็มที่1 91.2% เข็มที่2 83.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 83.3% เข็มที่2 76.4% 
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 783,975,442โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 275,891,660(58.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. เวียดนาม จำนวน 150,935,915โดส (79.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm   
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 108,711,269 โดส (51.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
4. ไทย จำนวน 104,444,169 โดส (77.5%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
5. มาเลเซีย จำนวน 57,701,169โดส (79.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  
6. พม่า จำนวน 35,680,066 โดส (37.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
7. กัมพูชา จำนวน 31,509,871 โดส (84.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
8. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (88%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 8,194,207 โดส (62.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 823,787 โดส (94.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม 
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.56%
2. ยุโรป 10.44%
3. อเมริกาเหนือ 8.98%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.08%
5. แอฟริกา 3.36%
6. โอเชียเนีย 0.58% 
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,823.42ล้านโดส (201.7% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
2. อินเดีย จำนวน 1,451.88ล้านโดส (106.2%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 507.66 ล้านโดส (152.9%)
4. บราซิล จำนวน 331.16ล้านโดส (157.6%) 
5. อินโดนีเซีย  จำนวน 275.89ล้านโดส (100%) 
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (267.1%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)
2. ชิลี (231.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
3. บาห์เรน (217.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)  
4. มัลดีฟส์ (212.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 
5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (210.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
6. เดนมาร์ก (208.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)
7. เกาหลีใต้  (202%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ  Moderna) 
8. จีน (201.7%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui) 
9. สหราชอาณาจักร (199.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ AstraZeneca/Oxford) 
10. อุรุกวัย (197.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)