ADS


Breaking News

พช.พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่ Quadrant D ให้มีมาตรฐาน เชิญ ช้อป ชม ใช้ "ส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่คนที่เรารัก"

กระทรวงมหาดไทย , กรมพัฒนาชุมชน ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เชิญ ช้อป ชม ใช้ "ส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่คนที่เรารัก"
กรมการพัฒนาชุมชน จัดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประเภทอาหารและประเภทเครื่องดื่ม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค้นหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ศักยภาพและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์/ฉลาก หรือช่องทางการจำหน่ายของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 791 ผลิตภัณฑ์ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วม

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ในด้านการตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ระบบตลาดทั้ง On line และ Off line และเพื่อให้มีคุณภาพและศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) จำนวน 791 ราย/กลุ่ม

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ต้องพัฒนาทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดในยุคปัจจุบัน โดยให้แนวคิดในการพัฒนา "การตลาดนำผลิตภัณฑ์" จึงจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถมีรายได้ และตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคมากขึ้น การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย อาทิเช่น Shopee , Lazada หรือ On line รูปแบบต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีช่องทางในการจำหน่ายที่เปิดกว้างมาก ทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการนำผลิตภัณฑ์เข้าจำหน่ายแก่ห้างร้านชั้นนำ เช่น 7-11 , Big -C, Lotus ฯลฯ

#พช.