ADS


Breaking News

ฟรี! 12 S-Curve to Re-start Thailand ส.ส.ท. TED Talk "TPA Forum Special" 19 ม.ค. นี้

🌐12 S-Curve to Re-start Thailand

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

จะมาเป็นองค์ปาฐกให้กับ ส.ส.ท. ในรูปแบบ TED Talk
ภายใต้โครงการ TPA Forum Special
เพื่ออธิบายแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุค COVID-19
และการเกิดขึ้นของ 12 S-Curve ในการรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ EEC
🔹วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0
และ การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมใหม่ 12 S-Curve
ให้แก่สมาชิก ส.ส.ท. และประชาชนทั่วไป
เพื่อสร้างความตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ของแวดวงอุตสาหกรรมโลก และวงการโรงงานไทย
เพื่อนำเสนอแนวคิดการขับเคลื่อน EEC
🔹เป้าหมาย
สมาชิก ส.ส.ท. และประชาชนทั่วไป ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 12 S-
Curve
นำเสนอความเชื่อมโยงระหว่าง 12 S-Curve กับความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย และในพื้นที่ EEC
อธิบายความร่วมมือระหว่าง EEC HDC กับสถาบันฝึกอบรมที่เข้าร่วมโครงการ
ลงทะเบียนคลิก : https://zhort.link/rEA
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
☎️02 717 3000 ต่อ 81