ADS


Breaking News

วว. ต้อนรับ อินโนบิก (เอเซีย) หารือวิจัยโพรไบโอติกสู่อาหารเสริมเชิงพาณิชย์

วว. / อินโนบิก (เอเซีย) หารือความร่วมมือวิจัยพัฒนาใช้ประโยชน์โพรไบโอติก/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเชิงพาณิชย์
ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) ให้การต้อนรับ  ดร.บุรณิน   รัตนสมบัติ  ประธานกรรมการบริษัทอินโนบิก (เอเซีย)  จำกัด  พร้อมคณะผู้บริหาร ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM)  และโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร  (FISP)  ซึ่งเป็น Shared  service  ของ วว. ที่มุ่งเน้นให้บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบ Total  Solution  รวมทั้งร่วมหารือด้านวิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์จากโพรไบโอติกและการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพตามนโยบาย BCG เพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ด้านธุรกิจ Life Science ที่เป็น New S-Curve ปัจจุบัน  โอกาสนี้ นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  พร้อมผู้บริหาร  ผู้เชี่ยวชาญวิจัย นักวิจัย ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 8 ธันวาคม  2564  ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี
     ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   กล่าวว่า  วว. มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  (Shared  service) ด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับกระบวนการยกระดับมาตรฐาน  สร้างมูลค่าเพิ่ม  สร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์  ช่วยลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในระยะแรกของการทำตลาด และยังไม่มีความพร้อมในการลงทุน ด้านสถานที่ผลิตหรือโครงสร้างพื้นฐานด้วยตนเอง ในโอกาสที่คณะผู้บริหารบริษัทอินโนบิก  (เอเซีย)จำกัด  ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  มาเยือน วว. และได้หารือเพื่อดำเนินงานร่วมกันในระยะเวลาอันใกล้ เกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) ที่มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ  วิจัยพัฒนา ผลิต บริการ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติก/พรีไบโอติก ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับคนไทย และ  โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)  ที่ให้บริการมาตรฐาน GMP มีระบบการผลิตที่รองรับการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและมุ่งสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของ วว. จะช่วยตอบโจทย์ให้แก่พันธมิตรและมีผลงานที่เป็นรูปธรรมร่วมกันในอนาคต
“...วว. มุ่งมั่นให้การดำเนินงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่บังเกิดผลโดยเร็ว  มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเร็วขึ้นตามนโยบายของท่านเอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ที่มุ่งให้มีวิธีการทำงานรวดเร็ว  มีความคล่องตัว  เพื่อให้เกิด  Open  Innovation  วว. มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ บริษัท อินโนบิก  (เอเซีย)  จำกัด ในอนาคต จะเป็นตัวเสริมการดำเนินงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีการใช้ประโยชน์ได้จริงในวงกว้างให้มากที่สุด...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว
     ดร.บุรณิน   รัตนสมบัติ   กล่าวว่า  ปตท. กับ วว. ทำงานร่วมกันเป็นระยะเวลานาน องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก วว. มีประโยชน์มากในการที่จะทำงานร่วมกันในอนาคตและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ มุ่งเป็นผู้นำธุรกิจ life science โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไทย  ต้องสร้างอินโนเวชั่น ความน่าเชื่อถือ มีการวางแผนกลยุทธ์เลือกที่จะทำและเลือกที่จะไม่ทำในบางเรื่อง  โดยจะไม่ทำเองทั้งหมด แต่จะอาศัยพาร์ตเนอร์ชิป ในลักษณะ open  innovation และ speed to market  โดยเน้น 4 กลุ่มสินค้าเป้าหมาย  คือ  1.ยา  สำหรับโรคที่ไม่ติดต่อ เช่น  มะเร็ง เพราะมีผู้ป่วยจำนวนมาก และต้องต่อยอดการรักษาด้วยเทคโนโลยี มีค่าใช้จ่ายสูง  2.อาหารอนาคต (future   food)    โภชนาการ  (nutrition)   หรืออาหารเป็นยา  ซึ่งเป็นสินค้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้   เช่น    อาหารสำหรับคนที่มีอายุยืน   เป็นต้น  3.อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ เน้นชนิดที่ใช้แล้วหมดไป  และ 4.ระบบการวินิจฉัยโรค ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังระบบการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ  โดยการดำเนินธุรกิจจะมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพตามนโยบาย BCG