ADS


Breaking News

TIPlife Smart Pension 90/2 โค้งสุดท้าย! ลดหย่อนภาษีได้

TIPlife Smart Pension 90/2 ประกันชีวิตแบบบำนาญ
ชำระเบี้ยแค่ 2 ปีเท่านั้น รับเงินบำนาญสูงสุดถึงอายุ 90 ปี
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000  ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

✔️ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี
✔️รับเงินบำนาญสูงสุดถึงปีละ 15%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
✔️รวมรับบำนาญสูง 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
✔️คุ้มครองชีวิต 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว ตั้งแต่ ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงวันก่อนครบรอบปี กรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี
✔️อายุรับประกันตั้งแต่ 20 - 54 ปี
✔️จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
✔️สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบ คำถามสุขภาพ

สนใจและคำนวณเบี้ย คลิก : https://bit.ly/3F4pfcY
หมายเหตุ
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
-เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

#ประกันลดหย่อนภาษี #TIPLIFE #ทิพยประกันชีวิต