ADS


Breaking News

ประกาศแล้ว! เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 “คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ”

หอการค้าไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล
ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564
“คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ”
หอการค้าไทย จัดพิธีมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ให้กับสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564  “คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจเอกชน ที่ประกอบธุรกิจโดยมีจรรยาบรรณและหลักบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะวิกฤต การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างรอบคอบ รอบด้าน และโปร่งใส จะนำพาให้บริษัทสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ และถือเป็นบทพิสูจน์ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

     นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 นับเป็นโครงการที่สร้างต้นแบบธุรกิจที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการทั่วไป แม้ในอนาคตธุรกิจจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น หอการค้าไทย มีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ มีหลักธรรมาภิบาล อยู่บนพื้นฐานความดี มุ่งมั่นพัฒนาโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจนั้น เข้มแข็ง และก้าวสู่อนาคตที่มั่นคง พร้อมกับเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืนต่อไป
“ขอให้รางวัลอันทรงเกียรติที่ทุกท่านได้รับในครั้งนี้ จงเป็นพลังอันสำคัญในการสร้างสรรค์ความดี และพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง หอการค้าไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังแห่งความทุ่มเทของทุกธุรกิจ จะเป็นส่วนร่วมอย่างสำคัญ ในการนำพาเศรษฐกิจของประเทศ ให้ก้าวหน้า ไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายสนั่น กล่าว 
จากสถานการณ์ระบาดไวรัส COVID-19 ทำให้ทั่วโลกเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ต่างได้รับผลกระทบโดยทั่วถึง ซึ่งทำให้ทุกคนในสังคมต้องปรับเปลี่ยน การดำเนินชีวิตในแบบวิถีใหม่ (New Normal) ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งรอบข้างเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เป็นวงกว้าง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีบทบาทเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นตัวแทนในการนำเสนอมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถฝ่าฟันและผ่านพ้นช่วงวิกฤต ด้วยความร่วมมือ ความสามัคคี เป็นอย่างดียิ่ง
     นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย กล่าวว่า โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19 ถือเป็นเวทีแห่งการเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ  ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  การเคารพสิทธิเสรีภาพ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การมุ่งมั่นที่สร้างสรรค์องค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ นำพาให้ธุรกิจสู่ความยั่งยืน 
     อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปีนี้ วิกฤตโควิดจะส่งผลกระทบอย่างหนักกับภาคเศรษฐกิจ แต่กลับมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการ จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” จำนวนกว่า 50 บริษัท มากกว่าปีที่ผ่านมา เป็นสิ่งยืนยันถึงความตื่นตัวในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นเดียวกับผู้นำทั่วโลกที่ตื่นตัวกับแนวคิด ESG ซึ่งประกอบด้วย E (Environment) ดูแลสิ่งแวดล้อม , S (Social) ดูแลสังคมรอบข้าง และ G (Government)  เป็นธรรม โปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับโครงการจรรยาบรรณ หอการค้าไทย
     “จากการประชุม COP26 เมื่อเดือนที่ผ่านมา ผู้นำทั่วโลกเชื่อว่า ESG จะเป็นหนทางช่วยเยียวยาโลกที่กำลังวิกฤต ทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวน ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม หากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนร่วมมือกันก็จะช่วยเยียวยาให้โลกยั่งยืนถึงคนรุ่นต่อไป” นางวีนัส กล่าว

     บริษัทที่ได้รับรางวัลในโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564

     บริษัทขนาดใหญ่ 17 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด
8. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
10. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกัด
13. บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
16. บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
17. บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

     บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม 10 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2. บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด
3. บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
4. บริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด
5. บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด
6. บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
7. บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
8. บริษัท วีเจภูเก็ตการบัญชี จำกัด
9. บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด
10. บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด