ADS


Breaking News

เจ๋ง! 3 นักวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนคว้า “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ”

     3 นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงานการวิจัยแก้วหน้าที่พิเศษสำหรับกักเก็บพลังงาน และการปรับปรุงอนุภาคแม่เหล็กนาโนและกราฟีนออกไซด์ พร้อมรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นเรื่องการออกแบบโครงสร้างและปรับปรุงคุณสมบัติฟิล์มบาง
     นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 3 ท่าน ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย
     ดร.พินิจ กิจขุนทด ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงและนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) จากผลงานวิจัยเรื่อง “แก้วหน้าที่พิเศษสำหรับใช้กักเก็บพลังงานสะอาดแห่งอนาคต” 
     ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงและนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของอนุภาคแม่เหล็กนาโน และอนุภาคกราฟีนออกไซด์เพื่อการใช้งานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการแพทย์”
     ดร.สุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียง ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การออกแบบเชิงโครงสร้างและการปรับปรุงคุณสมบัติฟิล์มบาง ของวัสดุรูพรุนโครงผลึกผสมโลหะและสารอินทรีย์ จากการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเชิงลึกสู่การพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์จริง” 
     ทั้งนี้ วช. ได้พิจารณาและอนุมัติรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 แล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 157 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 10 ท่าน รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 49 รางวัล รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 43 รางวัล และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 55 รางวัล