ADS


Breaking News

NT CSR “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ปี 64 หนุน ชุมชนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหนองแก อุทัยธานี

NT CSR จัด “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ประจำปี 2564 ณ ชุมชนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหนองแก  จ.อุทัยธานี 

   
(30 พ.ย.2564) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จ.อุทัยธานี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรมเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ณ ชุมชนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหนองแก จ.อุทัยธานี โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)  เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นสักขีพยาน โดยภายในงานเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประกอบด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุน โครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก และ NT  กิจกรรมส่งมอบพื้นที่เกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมการจัดอบรมโดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ดิจิทัลอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป สนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

    นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จ.อุทัยธานี ยินดีที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม NT CSR  ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2564 ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ซึ่งความร่วมมือนี้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ จ.อุทัยธานี สร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนตำบลหนองแก จ.อุทัยธานี ในการอบรมด้านดิจิทัลให้กับ ชุมชน เยาวชน ในการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงการศึกษา การสาธารณสุข และความปลอดภัยของชุมชนด้วย

    นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) กล่าวว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ Solution ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐ รวมถึงการตอบสนองความต้องการของพันธมิตร ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)  โดยใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value หรือ CSV) ด้วยการนำศักยภาพขององค์กรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร แบ่งการดำเนินงานครอบคลุม ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  ด้านสังคม (Social) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) โครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ NT CSR ตามแผนงาน CSR after process เป้าหมายคือการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ

และสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนเนื่องด้วยปัจจุบันอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัลและโซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน และกิจกรรมส่งมอบพื้นที่เกษตรอัจฉริยะ มีการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดด้านการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ สร้างเกษตรกรยุคดิจิทัล(Smart Farm) ผ่านระบบ Smart Farming ของ NT เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป 

   นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม NT CSR  ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club มุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียในทุกพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน NT ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2556 – 2563 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 72 แห่ง ใน 66 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในปี 2564 NT มีแผนที่จะเปิดชุมชนใหม่เพิ่มขึ้นในชุมชน สถานศึกษาที่มีความพร้อม เพื่อให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ด้านดิจิทัลออกไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงต่อไป