ADS


Breaking News

ร่วมแสดงความคิดเห็นคึกคัก! วช.จัดประชุมรับฟังแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน.ของประเทศ ปี 66 – 70

วช. จัดประชุม รับฟัง “แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ ปี 2566 – 2570”

     วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 ผ่านระบบ ZOOM  โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานการประชุม 

     ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธาน กสว. กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านวิจัยและนวัตกรรม หรือ NRIIS เป็นระบบสารสนเทศกลางด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรม และให้หน่วยรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ทั้งหมด บริหารจัดการโครงการผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางนี้ หรือหากจะใช้ระบบสารสนเทศอื่นต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบข้อมูลกลางได้ระบบนี้จะครอบคลุมตั้งแต่นโยบายการขอรับงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณและการติดตามผลของงบประมาณด้าน ววน. ของประเทศ โดยให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ดูแล ที่ผ่านมา กสว. ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความก้าวหน้าอย่างมาก และเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและให้เป็นไปตามที่ กสว. กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศกลางด้าน ววน. ซึ่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เข้ามานั้น มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้ กระทรวง อว. มีการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. มาอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ ระบบ NRIIS ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศกลางด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัย และเป็นฐานข้อมูลกลางด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลด้าน ววน. มีแนวทางที่ชัดเจน ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานในระบบวิจัย และนวัตกรรม นำไปใช้ในการปฏิบัติ ในการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ววน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. ที่สมบูรณ์และครบถ้วน ดังนั้น วช. จึงจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลและประเด็นสำคัญในการจัดทำแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 และพัฒนายกระดับระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของระบบการบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลด้าน ววน. ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

     สำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) เกิดจากความร่วมมือ 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งระบบ NRIIS มีระบบงานหลัก ประกอบด้วย ระบบสำหรับหน่วยงานกำหนดนโยบาย ระบบบริหารจัดการงบประมาณและแผนงาน ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหน่วยบริหารจัดการ(ProgramManagement Unit : PMU) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit : ODU) โดยระบบ NRIIS จะสนับสนุนระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับนักวิจัย ระบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระบบเชื่อมโยงข้อมูล ระบบบริการข้อมูล และระบบสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเพื่อสามารถให้บริการตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ