ADS


Breaking News

อว.เผย 23 ธ.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 101.07 ล้านโดส เข็มแรก 76.7% ของประชากร เข็มสอง 67.7% ของประชากร และเข็มสาม 8.3%

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 101,079,615 โดส และทั่วโลกแล้ว 8,830 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 750.6  ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (119.9%)
     ➡️(23 ธันวาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 8,830 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 41.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 499 ล้านโด ส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 205 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 750.6 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.4% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 263.7 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า  101,079,615 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 61.94% 
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 8,830 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 101,079,615 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 50,768,299 โดส (76.7% ของประชากร)
-เข็มสอง 44,819,727  โดส (67.7% ของประชากร)
-เข็มสาม 5,491,589 โดส (8.3% ของประชากร) 
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-23 ธ.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 101,079,615 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 463,737 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 377,011 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 22,789,351 โดส
- เข็มที่ 2 3,571,754 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 13,342,284 โดส
- เข็มที่ 2 27,712,860 โดส
- เข็มที่ 3 2,720,637 โดส 

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 7,429,144 โดส
- เข็มที่ 2 7,044,173 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 6,649,390 โดส
- เข็มที่ 2 6,178,494 โดส
- เข็มที่ 3 1,886,797 โดส 

วัคซีน Moderna
- เข็มที่ 1 558,130 โดส
- เข็มที่ 2 312,446 โดส
- เข็มที่ 3 884,155 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 122% เข็มที่2 119.1% เข็มที่3 96.2%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 64.4% เข็มที่2 62.1% เข็มที่3 23.5%
- อสม เข็มที่1 78.8% เข็มที่2 75.3% เข็มที่3 19.9%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 77.1% เข็มทเข็มที่2 70.2% เข็มที่3 7%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 68.1% เข็มที่3 59% เข็มที่3 7.2%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มทีา 74.5% เข็มที่ 65.8% เข็มที่3 3.5%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 20.4% เข็มที่ 16.7% เข็มที่3 0.6%
- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 73.9% เข็มที่2 68.7% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 70.5% เข็มที่2 62.2% เข็มที่3 7.6% 
     5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 119.9% เข็มที่2 108.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 83.6% เข็มที่2 75.1%
2. ชลบุรี เข็มที่1 92.7% เข็มที่2 86.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 79.5% เข็มที่2 76%
3. เชียงใหม่ เข็มที่1 88.7% เข็มที่2 79.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 94.3% เข็มที่2 85%
4. ภูเก็ต เข็มที่1 87.5% เข็มที่2 84.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 74.5% เข็มที่2 71.9% 
5. สมุทรปราการ เข็มที่1 82.9% เข็มที่2 70.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 96.3% เข็มที่2 88.2%
6. ระนอง เข็มที่1 81.4% เข็มที่2 73.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 76.7% เข็มที่2 73.7% 
7. ระยอง เข็มที่1 77.3% เข็มที่2 71.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 77.3% เข็มที่2 74.2%
8. พังงา เข็มที่1 74.5% เข็มที่2 71.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 69.9% เข็มที่2 66.5%
9. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 74.4% เข็มที่2 65.2%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 84.6% เข็มที่2 77.1%
10. กระบี่ เข็มที่1 71% เข็มที่2 65.8%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 79.7% เข็มที่2 75%
11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 70.1% เข็มที่2 64.3%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 73% เข็มที่2 67.9%
12. เพชรบุรี เข็มที่1 69.5% เข็มที่2 61.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 71.4% เข็มที่2 63.6%
13. ตราด เข็มที่1 66.6% เข็มที่2 62.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 68.7% เข็มที่2 66%
14. บุรีรัมย์ เข็มที่1 60.8% เข็มที่2 54.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 81.3% เข็มที่2 71.8%
15. เลย เข็มที่1 60.8% เข็มที่2 51.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 77.5% เข็มที่2 66.9%
16. อุดรธานี เข็มที่1 59.3% เข็มที่2 51.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 84.2% เข็มที่2 75.5%
17. หนองคาย เข็มที่1 56.4% เข็มที่2 48.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 71% เข็มที่2 64.3% 
รวม เข็มที่1 90.6% เข็มที่2 81.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 82.9% เข็มที่2 75.2% 
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 750,667,085 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 263,751,186 (56%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. เวียดนาม จำนวน 141,083,953 โดส (78.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm   
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 104,379,306 โดส (51.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
4. ไทย จำนวน 101,079,615 โดส (76.7%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
5. มาเลเซีย จำนวน 56,394,970 โดส (79.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  
6. พม่า จำนวน 34,227,534 โดส (36.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
7. กัมพูชา จำนวน 31,082,970 โดส (84.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
8. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (87%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 7,793.711 โดส (60%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 790,506 โดส (94.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม 
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.27%
2. ยุโรป 10.54%
3. อเมริกาเหนือ 9.14%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.19%
5. แอฟริกา 3.27%
6. โอเชียเนีย 0.59% 
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,695.18 ล้านโดส (192.5% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
2. อินเดีย จำนวน 1,397.24 ล้านโดส (102.2%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 499.01 ล้านโดส (150.3%)
4. บราซิล จำนวน 326.34ล้านโดส (155.3%) 
5. อินโดนีเซีย  จำนวน 263.75 ล้านโดส (95.6%) 
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (259.2%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)
2. ชิลี (226%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
3. มัลดีฟส์ (212.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 
4. บาห์เรน (211.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley) 
5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (208.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
6. อุรุกวัย (196.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)  
7. เดนมาร์ก (196.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)
8. จีน (192.5%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)  
9. สหราชอาณาจักร (1902.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ AstraZeneca/Oxford)
10. เกาหลีใต้  (188.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ  Moderna)

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)