ADS


Breaking News

วช. ผนึก มรส. และพันธมิตร โชว์ผลงานวิจัยพร้อมต่อยอด ที่ “มหกรรมงานวิจัยและ วันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564”

วช. ร่วม มรส. และพันธมิตร ขนทัพงานวิจัยพร้อมต่อยอด โชว์ “มหกรรมงานวิจัยและ
วันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564”
     วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค และวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo and Inventor’ s Day 2021 ) และมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2564 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้คอนเซ็ปต์หลัก “การวิจัยและนวัตกรรมภาคใต้ สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่” เพื่อเป็นเวทีระดับภูมิภาคในการนำเสนอผลผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่เกิดจากการวิจัย และประดิษฐ์คิดค้น ของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยให้รู้จักในวงกว้าง เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่
     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” นับเป็นพลังแห่งความร่วมมือของการขยายผลการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภูมิภาค สังคม อันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของหน่วยงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ในการประสาน และผลักดันให้งานวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศระดับพื้นที่ชุมชน สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาและแก้ไขปัญหาหลากหลายด้านของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยฐานความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเป็นหลักสำคัญ และมีกลไกการวิจัยและพัฒนาสู่พื้นที่ชุมชนสังคม การพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย การส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวง อว. และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจฐานรากเพื่อความมั่นคงของประเทศต่อไป 
     นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งของ 3 มหาวิทยาลัยด้วยกัน เป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค และ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ส่วนภูมิภาค ได้ให้เกียรติมาจัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันนี้ การวิจัยและนวัตกรรมทางปัญญาต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่เราจะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศไทย ให้ได้เป็นนักคิดค้น นักประดิษฐ์ต่าง ๆ ในการใช้ภูมิปัญญา ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะต่อยอดการประดิษฐ์ต่าง ๆ นำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ ๆ แทนที่จะต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ แต่ถ้าเป็นผู้ที่ผลิตเองคิดค้นได้เอง ก็สามารถที่จะวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์ ย่อมนำมาซึ่งมูลค่ามหาศาล อีกด้วย
     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” วช. ได้จัดให้มีขึ้นโดยข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อให้การนำเสนอผลงานวิจัยได้ขยายขอบเขตของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในภูมิภาคต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดมา 8 ครั้งแล้ว โดยหมุนเวียนการจัดงานในภูมิภาคต่างๆ และมีมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2556 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคแรก แล้วเวียนไปยังภาคเหนือ ภาคใต้ ตามลำดับ 
     ซึ่งในการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมภาคการประชุม สัมมนา, การนำเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ, กิจกรรมภาคนิทรรศการ จากหลากหลายหน่วยงานในเครือข่ายภาคใต้ โดยนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ ใน 7 กลุ่มเรื่อง และยังมีนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการนำเสนอผลงานนานาชาติและประเทศเพื่อนบ้าน นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ยังมี กิจกรรม Highlight Stage, กิจกรรมให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย, การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้, นิทรรศการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม, ตลาดนัดสินค้าชุมชน, และการจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
     นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) และเครือข่ายในระบบวิจัยภาคใต้ ได้ร่วมกับ วช. จัดงานมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่เกิดจากการวิจัยของนักวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
     วช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo 2021)” และ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ภูมิภาค 
ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7791-3340 หรือ http://research.sru.ac.th2