ADS


Breaking News

“เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” เร่งนำนวัตกรรมดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ณ ชุมชนเทศบาล 2 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” เดินหน้านำนวัตกรรมดิจิทัลต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ณ ชุมชนเทศบาล 2 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

            บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  เปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club  ณ ชุมชนเทศบาล 2 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมี นายพยนต์  อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรืNT เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ระหว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เทศบาลเมืองตะพานหิน และNT เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป สนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

          นายพยนต์  อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่ไปกับสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพสร้างพลังทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง จังหวัดพิจิตรยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมประเทศ ที่มีความมุ่งมั่น  สร้างความแข็งแกร่งให้กับเยาวชนและชุมชนในทุกพื้นที่ให้เกิดการบูรณาการได้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ที่เป็นส่วนหนึ่งด้าน CSR ของ NT ผมถือเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดพิจิตร ที่ได้มีกิจกรรมดี ๆ เพื่อชุมชน ผมรู้สึกภาคภูมิใจแทนเยาวชนและชุมชน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพาะพันธ์ดี NT Youth Club  ที่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก IT และ Social Media ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ไอซีทีสร้างเศรษฐกิจที่ดี ต่อไปในอนาคต  ซึ่งจังหวัดพิจิตรยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่พวกเราทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดีจังหวัดพิจิตร ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้เข้าถึงพื้นที่และของดีมากมายที่จังหวัดพิจิตรของเรา

          นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) กล่าวว่า  โครงการเพาะพันธ์ดี NT Youth Club หนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ NT ตามแผนงานหลักที่ 2  CSR after process ที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564 โดยใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value หรือ CSV) ด้วยการนำศักยภาพขององค์กรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   โดยมีแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรการดำเนินงานครอบคลุม 3 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556–2563 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว72แห่งใน 66 จังหวัดทั่วประเทศและในปี 2564 โครงการเพาะพันธ์ดี NT Youth Club ได้ทำการเปิดชุมชนใหม่แล้ว 1 แห่ง คือชุมชนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหนองแก จังหวัดอุทัยธานี ขณะเดียวกัน NT ได้ดำเนินการสำหรับชุมชนเดิมโดยมอบซิม NT Mobile สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการจัดอบรมสำหรับสมาชิกชุมชนเดิมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สอดรับกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

             นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ NT ได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดชุมชนใหม่แห่งที่ 2 ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 2 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พร้อมลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club”  โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เทศบาลเมืองตะพานหิน และ NT เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ จังหวัดพิจิตร สร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนโรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร เป้าหมายคือการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเพื่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนเนื่องด้วยปัจจุบันอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัลและ Social Media เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน และมีการอบรมด้านดิจิทัลการให้ความรู้การนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดด้านการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงการศึกษา การสาธารณสุข และความปลอดภัยของชุมชนด้วย

              NT CSR  มีโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและการศึกษา อาทิ โครงการ NT Youth Club  โครงการเน็ตประชารัฐ การสนับสนุนห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็นต้น  ด้านสาธารณสุข อาทิ สุขศาลาพระราชทาน โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  (Universal Service Obligation : USO)  โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  และด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ Green NT การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) NT ดำเนินการในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ด้าน IT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ โครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม NT ได้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Innovation) ของ สถาบันนวัตกรรม NT

             นอกจากนี้ NT ยังมี โครงการบริการโทรคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ อาทิ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประภัย นํ้าท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/สิงห์บุรี/พิจิตร/นครราชสีมา/ นครศรีธรรมราช เป็นต้น รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว รวมถึงกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในภาวะการแพร่ระบาด ของ โควิด-19 อาทิ การสนับสนุนด้านโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ และโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เป็นต้น