ADS


Breaking News

คณะพาณิชย์ฯ จุฬาฯ เผยผลสุดยอด 30 แบรนด์ทรงพลัง The Most Powerful Brands of Thailand ครั้งที่ 5

จุฬาฯ ประกาศผลสุดยอด 30 แบรนด์ทรงพลัง 
The Most Powerful Brands of Thailand ครั้งที่ 5

     ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand)” ใน 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับเป็นการสำรวจแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand  ให้แก่ผู้บริหารองค์กรของแบรนด์ที่ได้รับคะแนนความแข็งแกร่งของแบรนด์สูงที่สุดในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 
อธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     การจัดอันดับความแข็งแกร่งของแบรนด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อชี้นำสังคม ซึ่งภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้ทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการประกาศผลสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ทุก 2 ปี 
รศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร
คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 โดยความแข็งแกร่งของแบรนด์มาจากการประเมินซึ่งครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์ (Usage) และภาพลักษณ์อันโดดเด่น (Image) ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์ความสำเร็จของแบรนด์ทั้งในด้าน Market Share, Mind Share และ Heart Share อย่างครบถ้วน
รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ หัวหน้าโครงการวิจัย
     ในงานดังกล่าวยังได้มีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “The Five Forces of Brand Power” โดย รศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี และ รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ หัวหน้าโครงการวิจัย ถอดรหัสเติมขุมพลังแห่งกลยุทธ์สู่การเป็นสุดยอดแบรนด์ที่ทรงพลังมีความแข็งแกร่งที่สุดในประเทศ จำนวน 30 แบรนด์ ซึ่งนอกจากการวิจัยเชิง Quantitativeโดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าจำนวนมากที่สุดถึง 24,000 ตัวอย่างทั่วประเทศเพื่อหาสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแล้ว คณะผู้วิจัยยังได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารแบรนด์เหล่านี้เพื่อทราบถึงขุมพลังของกลยุทธ์อันนำไปสู่ความเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งแม้แต่ในสภาวะที่เต็มไปด้วยความผันผวนของโลก สุดยอดแบรนด์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ยังคงประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้นจากพลังต่อไปนี้
พลังที่ 1 พลังแห่งความเข้าใจรอบด้าน : 360 Synchronized มากกว่าความเข้าใจลูกค้า แบรนด์ต้องรู้ใจลูกค้า เข้าใจถึงความปรารถนา เสมือนเชื่อมต่อโดยตรงกับความคิดและความรู้สึกส่วนลึกของลูกค้า
พลังที่ 2 พลังแห่งการเชื่อมต่อ : Seamless มากกว่าการสร้างประสบการณ์ในแต่ละ touchpoint แบรนด์ต้องอยู่เคียงข้างและเชื่อมโยงกับลูกค้าด้วยประสบการณ์อันน่าประทับใจแบบไร้รอยต่อกับลูกค้า

พลังที่ 3 พลังแห่งการดูแลใส่ใจ :Simple มากกว่าความสะดวก แบรนด์ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้บริการให้เกิดความง่ายที่สุดตลอด Customer Journey เพื่อให้ความสบายทั้งกายและใจ ทำให้เกิด peace of mind แก่ลูกค้าอย่างแท้จริง

พลังที่ 4 พลังแห่งการมองการณ์ไกล : Visionary Speed มากกว่าการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง แบรนด์ต้องตอบสนองอย่างฉับไวและทันเหตุการณ์อย่างมีวิสัยทัศน์

พลังที่ 5 พลังแห่งความห่วงใยทุกภาคส่วน :Spiritual มากกว่าการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า แบรนด์ต้องมีจิตวิญญาณที่จะดูแลทุกภาคส่วนและสังคม
     รศ. ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์ หัวหน้าทีมในการเก็บข้อมูลในโครงการวิจัย กล่าวถึงที่มาของงานวิจัยนี้ว่า งานวิจัยเพื่อ ค้นหาแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในประเทศไทยนี้เป็นผลงานของคณาจารย์ภาควิชาการตลาดโดยได้จัดทำขึ้นระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563 โดยได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย อายุระหว่าง 18-69 ปี โดยแบ่งเป็น 5 ช่วงอายุ จำนวน 24,000 ตัวอย่าง จากทุกส่วนของประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,000 ตัวอย่าง และอีก  12,000 ตัวอย่างใน 13 จังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ในทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจซื้อและเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆด้วยตนเอง การเก็บข้อมูลนี้ยังมีการกระจายโควตาการเก็บอย่างทั่วถึงทั้งเพศและช่วงวัยให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ จึงถือเป็นการประเมินแบรนด์ที่มีการวัดพลังความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่มีความครบถ้วนทุกมิติ มีความเป็นกลาง และน่าเชื่อถือถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง  
     รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand จึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นเครื่องยืนยันว่าแบรนด์ที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม  
     สำหรับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand ครั้งที่ 5 ใน 30 อุตสาหกรรม แบ่งเป็นแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและครัวเรือน (Personal Care & Household Products) 
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย (Body Wash) ลักส์  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 
- ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Hair Care) ซันซิล  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 
- ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก (Oral Care) คอลเกต บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
- ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Facial Care) พอนด์ส  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 
- ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย (Skin Care) นีเวีย บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
- ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (Fabric Wash) บรีส บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 

กลุ่มยานยนต์ (Automotive and Energy)
- รถยนต์เชิงพาณิชย์ (Commercial Vehicle) ไฮลักซ์ รีโว่  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car) วีออส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 
- รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) ฮอนด้า บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จำกัด 
- ยางรถยนต์ (Tyre) มิชลิน  บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
- สายการบิน (Airline) แอร์เอเชีย  สายการบินไทยแอร์เอเชีย

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Products & Service)
- แล็ปท็อป/โน้ตบุ๊ก (Laptop/Notebook) เอเซอร์ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 
- บริการออนไลน์ช้อปปิ้ง (Online Shopping) ลาซาด้า  บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย)
- โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 
- เครือข่ายมือถือ (Mobile Operator) เอไอเอส  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

กลุ่มอาหารและขนมขบเคี้ยว (Food & Snacks)
- บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Instant Noodle) มาม่า บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
- อาหารกระป๋อง (Caned Food) สามแม่ครัว บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
- ขนมขบเคี้ยว (Snack) เลย์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 
- ผลิตภัณฑ์จากนม (Daily Product) โฟร์โมสต์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเครื่องดื่ม (Beverage)
- เบียร์ (Beer) ลีโอ บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด
- เครื่องดื่มชูกำลัง (Energy Drink) เอ็ม-150 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
- กาแฟสำเร็จรูป (Instant Coffee) เนสกาแฟ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 
- กาแฟพร้อมดื่ม (RTD Coffee) เนสกาแฟ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 
- น้ำผลไม้ (Juice) ทิปโก้  บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
- น้ำดื่ม (Drinking Water) คริสตัล บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 

กลุ่มร้านอาหารและบริการทางการเงิน (Restaurant & Financial Service)
- ธนาคาร (Bank) กสิกรไทย บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ประกันชีวิต (Life Insurance) เอไอเอ บริษัท เอไอเอ จำกัด 
- เชนร้านอาหาร (Chain Restaurant) เคเอฟซี บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ประกันภัยรถยนต์ (Car Insurance) วิริยะประกันภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ร้านกาแฟ (Coffee Shop) คาเฟ่ อเมซอน  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ  OR