ADS


Breaking News

THE ENERGist 3 by EPPO รวมพลังสร้างสรรค์พลังงานประเทศ

โครงการ THE ENERGist 3 by EPPO

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับองค์กรพันธมิตร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จัดโครงการ THE ENERGist 3 by EPPO แพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศ ร่วมนำเสนอแนวคิดที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการลดการใช้พลังงาน ที่ทำได้จริงและเห็นผลลัพธ์ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเป็นครั้งแรกกับการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์หรือ Virtual Hackathon ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขายไอเดียได้ #HackFromHome #HackFromAnywhere ภายใต้กรอบแนวคิด ENERGY EFFICIENCY IN ACTION: Collaboration Through the New Normal และ ‘4E’
4 โจทย์ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ Eco Transport การขับเคลื่อนและขนส่งอย่างยั่งยืน, Energy Mix การพัฒนาพลังงานแบบผสมผสานและการเสาะหาพลังงานทดแทนใหม่, Energy Management การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ Electrification การเปลี่ยนพลังงานทุกอย่างไปใช้ในรูปแบบพลังงานไฟฟ้า


    สนพ. ได้ริเริ่มโครงการ THE ENERGist by EPPO ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2561 โดยได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นโยบายพลังงาน ก่อเกิดเป็นนโยบายภาคประชาชน หรือ Bottom Up Policy ครั้งแรกของประเทศ และในปี พ.ศ. 2562 ยังได้ยกระดับโครงการอย่างต่อเนื่องขึ้นไปอีกขั้น โดยทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มให้เครือข่ายนักพลังงานได้มีพื้นที่ในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นโยบายพลังงานที่สนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจ เพื่อช่วยส่งเสริมระบบนิเวศด้านพลังงานของประเทศไทยให้ยั่งยืน


    จากผลตอบรับที่ดีของทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต่อโครงการ THE ENERGist by EPPO ที่จัดขึ้นในครั้งที่ 1 และ 2 ทำให้ในปีนี้ สนพ. จึงไม่รีรอที่จะพัฒนาโครงการ THE ENERGist 3 by EPPO ต่อให้ไกลกว่าเดิม โดยมุ่งหวังที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเทคโนโลยี (Startup) ในการนำเสนอแผนธุรกิจและแผนการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงาน จนนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างเครือข่ายนักพลังงานของประเทศ จนเกิดเป็นชุมชนผู้ที่สนใจในทางด้านพลังงาน ผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจเทคโนโลยี (Startup) ที่เห็นคุณค่าในการพัฒนาระบบนิเวศด้านพลังงาน ที่ใส่ใจผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กับการสร้างรายได้ทางธุรกิจ โดย สนพ. จะทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มองหาแนวทางการแก้ปัญหาด้านพลังงาน กับผู้ที่มีแนวคิดในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เห็นผลจริง และสามารถต่อยอดได้ ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมีผู้ร่วมสมัครโครงการมากกว่า 100 ทีม 


    เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โครงการ THE ENERGist 3 by EPPO ได้ประกาศผล 2 ทีมผู้ชนะโครงการ ผ่านกิจกรรมแถลงความสำเร็จของโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มาร่วมแสดงความยินดีและมอบของรางวัลสำหรับ 2 ทีมผู้ชนะเลิศโครงการ ได้แก่ ทีม EFFICITY จากสายการแข่งขัน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ซึ่งมีสมาชิกในทีม ดังนี้ 1. นางสาวปวิมล สามเสน 2. นายชญานนท์ ต.เจริญ 3. นางสาวปนิตา บุญประคอง และทีม Ennolar จากสายการแข่งขัน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ซึ่งมีสมาชิกในทีม ดังนี้ 1. นายณัฐพล พินิจจันทร์ 2. นายเจนณรงค์ เติมทานาม 3. นายสิงหนาท พวงวรินทร์ โดยทั้ง 2 ทีม ได้รับเงินรางวัลและเงินทุนสนับสนุนไอเดียจากภาครัฐทีมละ 150,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร


    ตลอดโครงการ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมหลากหลายกิจกรรม
ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Virtual Hackathon, Online Workshop, Final Pitching และ Implementation
โดยได้รับคำแนะนำจากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ และโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากหน่วยงานนโยบายพลังงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันยังได้ขยายเครือข่ายนักพลังงานจากการพบปะผู้เข้าแข่งขันทีมอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดโอกาสในการทำธุรกิจอีกด้วย ซึ่ง สนพ. ได้เล็งเห็นถึงความทุ่มเทของ
ทุกทีมที่ได้สร้างสรรค์ไอเดียที่ล้วนมีแนวคิดแปลกใหม่ โดดเด่น และมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม THE ENERGist 3 by EPPO อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับนักพลังงานรุ่นใหม่เท่านั้น โดย สนพ. มีความเชื่อมั่นว่าศักยภาพของทุกทีม
ผู้เข้าแข่งขัน หรือแม้แต่นักพลังงานที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ยังสามารถจุดประกายความคิดด้านพลังงานใหม่ ๆ ให้กับประเทศไทย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง THE ENERGist 3 by EPPO จะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นชุมชนที่รวมนักพลังงานชั้นนำของประเทศต่อไป