ADS


Breaking News

NT เร่งหนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

NT ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนการศึกษา 

สนับสนุนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

หนึ่งในการทำงานด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คือการมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาในทุกพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของชาติ โดยโครงการที่ NT ให้การสนับสนุนเป็นหลัก ก็คือ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มายาวนานกว่า 10 ปี 

    โดยได้ร่วมสนับสนุนการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายการสื่อสาร โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับใกล้เคียง ด้วยการนำโครงข่ายโทรคมนาคมทีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินฯ ตามพระบรมราโชปถัมภ์ด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง

    นับเป็นการนำศักยภาพทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความแข็งแกร่งของNT ไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน (CSR after process) มาช่วยสนับสนุนงานด้านการศึกษาของชาติ ผ่านโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้แบบใหม่ให้แก่การศึกษาของไทย (Blended Learning) ที่ใช้หลายสื่อหลายวิธีผสมผสานกันนำประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based society) จึงเป็นการเน้นย้ำภารกิจเพื่อสังคมของ NT ที่มุ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมสื่อสารของคนไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมด้วยการพัฒนาคุณภาพคนเป็นสำคัญ ซึ่งคือพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน