ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพุธที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 16.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ 

ณ วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 16.00 น.

📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 2 - 15 ug/m3 

📍 ภาคกลาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 1 - 35 ug/m3 

📍 ภาคเหนือ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 2 - 30 ug/m3 

📍 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 1 - 21 ug/m3 

📍 ภาคใต้ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 1 - 14 ug/m3 

📍 ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 1 - 35 ug/m3 

 

อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง 

#DustBoy #pm2_5 

 

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy 

 

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

https://pm2_5.nrct.go.th