ADS


Breaking News

วช.ดีใจเยาวชนร่วม “Young Green Heroes” ฮีโร่ยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่มหกรรมวิทย์ฯ 64

วช. ชวนเยาวชนมาเป็น “Young Green Heroes” ฮีโร่ยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในงานมหกรรมวิทย์ฯ 2564 
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม “Young Green Heroes” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 พร้อมเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชน มาเปิดจินตนาการด้านศิลปะ ร่วมกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมเพนท์กระถางต้นไม้จากขยะพลาสติกในทะเล และประกวดออกแบบหน้ากาก “Hero Mask Contest” ลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน ระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน 2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ในฐานะหน่วยงาน ขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม หนึ่งในพันธกิจที่สําคัญ คือ การแก้ปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับการ ดําเนินงานของ วช. นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 – 2570 ที่มุ่งเตรียมความพร้อม ในการสร้าง และพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับ BCG Economy Model วช. จึงได้เน้นส่งเสริมและถ่ายทอด Green Economy โดยมุ่งหวังให้เยาวชนรับรู้ เข้าใจถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และทราบถึงแนวการปฏิบัติดูแลรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม “Young Green Heroes”  ทั้งในรูปแบบ Onsite & Online ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และวิถีชีวิตยุคใหม่ New normal
     สำหรับกิจกรรม ภายใต้ Theme “Young Green Heroes” ฮีโร่ยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม วช. ต้องการปลุกความเป็นผู้พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ประกอบไปด้วย กิจกรรมตอบคำถาม (Find your hero) กิจกรรมประกวดออกแบบหน้ากากผ้าออนไลน์ (Hero mask Contest) โดยออกแบบและโพสต์ลงFacebook พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ ระบุ Caption บอกแนวคิด และชื่อ-นามสกุล ติด Hastag #ฮีโร่ยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม #วช ลุ้นรับ IPAD Gen 9 และ Xiaomi redmi note 10 5G และกิจกรรมเพนท์กระถาง และปลูกต้นไม้ (Hero Workshop) พร้อมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน 4 เรื่อง อาทิ นิทรรศการ“ปีศาลจิ๋ว PM2.5” เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง และเพื่อพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป