ADS


Breaking News

วช. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 100,000 บาท โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ส่งมอบให้กับ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้รับมอบ
     ในการนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำเงินช่วยเหลือดังกล่าว ดำเนินการจัดซื้อเรือพาย จำนวน 20 ลำ โดยนำเรือไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นจำนวน 10 ลำ และเรืออีก 10 ลำ ส่งมอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ดูแล   
     ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติก็จะนำเรือกลับมาดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานเพื่อรองรับหากเกิดภัยพิบัติในอนาคตต่อไป