ADS


Breaking News

วช. “จิตอาสาพัฒนาองค์กร” มอบบาล์มตะไคร้ อว. และฟ้าทะลายโจร แก่พี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วช. จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาองค์กร” มอบบาล์มตะไคร้ อว. และฟ้าทะลายโจร แก่ชุมชน จ.สุพรรณบุรี
     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสากับการพัฒนาองค์กร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะให้บุคลากร ดำเนินรอยตามตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน 
     โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ วัดสองพี่น้อง พร้อมมอบผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้ อว. ซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัยจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. จำนวน 600 ขวด แก่ชุมชนต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
     เพื่อนำไปใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้า และโรคผิวหนังในช่วงประสบอุทกภัย นอกจากนี้ ยังมอบต้นฟ้าทะลายโจร จากโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรคืนถิ่นจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ วช.ให้การสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 4,000 ต้น เพื่อนำไปใช้ป้องกันโรคโควิด-19 และส่งเสริมการปลูกสมุนไพรไทยอย่างแพร่หลาย นับเป็นการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน รวมถึงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป