ADS


Breaking News

อว. ผสาน กอ.รมน. เสริมความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม มอบเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน

อว. ร่วมกับ กอ.รมน. เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม 
มอบเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน ให้เกษตรกรได้ใช้งาน


#กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (#อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เดินหน้างานตามภารกิจ มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีส่งมอบผลงานนวัตกรรมทางการเกษตร “เครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน” ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบฯ พลโทอุดม โกษากุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่ 1 กอ.รมน. กล่าวต้อนรับ และ ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงานการสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนานวัตกรรม ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร หมู่ 4 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

     เครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน เป็นนวัตกรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช แห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นโครงการที่ได้รับการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และได้รับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๙ โดย วช. นวัตกรรมเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน ได้ถูกนำมาสาธิตการใช้เครื่องในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร เป็นอุปกรณ์ที่กำเนิดรังสีอินฟราเรดแบบใช้ก๊าซเชื้อเพลิงเผาในแผ่นเซรามิกร้อน และแผ่รังสีอินฟราเรดออกมา สวนแก๊สร้อนจากการเผาไหม้จะถูกลมพัดเป่าไปด้านท้ายของถังอบ เป็นลมร้อนสำหรับอบแห้งต่อเนื่องจากรังสีผลิต จุดเด่นของวิธีการอบแห้งนี้ คือ การได้ผลการอบแห้งที่ดี ทั้งในด้านการใช้พลังงานและด้านคุณภาพของวัสดุ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการอบแห้งด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพดีเทียบเคียงกับวิธีอื่น
     นวัตกรรมเครื่องอบแห้งฯ สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานยังสถานที่ต่าง ๆ มีความสามารถในการทำงานประมาณ 0.5-3 ตันวัตถุดิบต่อชั่วโมง (เปลือกไม้ยูคาลิปตัส ข้าวเปลือก เมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ) สามารถลดความชื้นได้ 4-6 เปอร์เซ็นต์ w.b. ในเวลา 3-5 นาที นอกจากนั้นยังพบว่าวัสดุมีสภาพร่วนขึ้นไม่เกาะติดกัน ทำให้สามารถนำไปย่อย ลดขนาดได้ดีขึ้น ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG ประมาณ 1.2 กิโลกรัมต่อชั่วโมง กำเนิดรังสีอินฟราเรด และใช้กำลังไฟฟ้ารวมประมาณ 3,000 วัตต์ ด้านการใช้แรงงานในการควบคุมการทำงานของเครื่อง จะใช้แรงงานอยู่ที่ 1-2 คน จึงเป็นเครื่องอบแห้งที่ใช้พลังงานได้คุ้มค่า ประหยัดเชื้อเพลิง และค่าจ้างแรงงาน เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อม กลุ่มเกษตรกรสามารถอบแห้งได้ทั้งวัสดุที่มีลักษณะเป็นผงก้อนเม็ด เมล็ดพืช ถือเป็นเครื่องมือทุ่นแรงที่เหมาะสำหรับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย เป็นอย่างมาก
     นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังได้รับชมการสาธิตการใช้งานนวัตกรรม “เครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน” และพบปะผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร บ้านต้นยาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้าง บ้านจ๋ำ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และเกษตรกรที่รับมอบผลงานนวัตกรรมทางการเกษตร