ADS


Breaking News

อว.เผย 5 พ.ย.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 78.65 ล้านโดส ทั่วโลกฉีดแล้ว 7,168 ล้านโดส อาเซียนรวมกันกว่า 544.78 ล้านโดส

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 78,656124 โดส และทั่วโลกแล้ว 7,168 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 544.78 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (110.1%)

     ➡️(5 พฤศจิกายน2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 7,168 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 30.2 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 425 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 193 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 544.78 ล้านโดส โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (82.2% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 201.5 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 78,656,124 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 60.73%

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 7,168 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 78,656,124 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 44,403,391 โดส (65.6% ของประชากร)

-เข็มสอง 32,726,021  โดส (49.4% ของประชากร)

-เข็มสาม 2,526,712 โดส (3.8% ของประชากร)

     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 5 พ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 78,656,124 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 824,650 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 709,155 โดส/วัน 

     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 21,303,305 โดส

- เข็มที่ 2 3,533,566 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส


วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 10,826,506 โดส

- เข็มที่ 2 21,685,026 โดส

- เข็มที่ 3 1,975,797 โดส


วัคซีน Sinopharm

- เข็มที่ 1 6,854,196 โดส

- เข็มที่ 2 5,878,659 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส


วัคซีน Pfizer

- เข็มที่ 1 4,419,384 โดส

- เข็มที่ 2 1,428,770 โดส

- เข็มที่ 3 550,915 โดส

     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 124.0% เข็มที่2 120.2% เข็มที่3 92.8%

- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 63.6% เข็มที่2 59.5% เข็มที่3 15.7%

- อสม เข็มที่1 76.5% เข็มที่2 71% เข็มที่3 12.8%

- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 69.8% เข็มที่1 58.3% เข็มที่3 2.8%

- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 57.1% เข็มที่2 41.8% เข็มที่3 2.6%

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 65.1% เข็มที่2 55.9% เข็มที่3 0.7%

- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 16.6% เข็มที่2 12.4% เข็มที่3 0.2%

- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 57.3% เข็มที่2 19.2% เข็มที่3 0%

รวม เข็มที่1 60.3% เข็มที่2 45.4% เข็มที่3 3.5%

     5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 110.1% เข็มที่2 84.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 81.4% เข็มที่2 65.3%

2. ภูเก็ต เข็มที่1 85.1% เข็มที่2 78.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 73% เข็มที่2 69.3%

3. ชลบุรี เข็มที่1 83.8% เข็มที่2 69.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 74.5% เข็มที่2 68.6%

4. สมุทรปราการ เข็มที่1 75.7% เข็มที่2 60% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 92.5% เข็มที่2 79.8%

5. พังงา เข็มที่1 67.7% เข็มที่2 58% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 73% เข็มที่2 68%

6. เชียงใหม่ เข็มที่1 67.3% เข็มที่2 46.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 73.5% เข็มที่2 59.8%

7. ระนอง เข็มที่1 67.2% เข็มที่2 54.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 74.3% เข็มที่2 70.1%

8. กระบี่ เข็มที่1 64.8% เข็มที่2 43.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 74.1% เข็มที่2 62.8%

9. ระยอง เข็มที่1 63.8% เข็มที่2 49% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 64% เข็มที่2 56.4%

10. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 1 62% เข็มที่2 41.1%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 74.8% เข็มที่2 63.4%

11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 61.4% เข็มที่2 48.2%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 68% เข็มที่2 61.2%

12. เพชรบุรี เข็มที่1 60.9% เข็มที่2 50.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 63.5% เข็มที่2 58.3%

13. ตราด เข็มที่1 59.4% เข็มที่2 45.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 64% เข็มที่2 58.1%

14. บุรีรัมย์ เข็มที่1 56.9% เข็มที่2 43.4%และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 77.2% เข็มที่2 55.6%

15. เลย เข็มที่1 51.2% เข็มที่2 35.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 66.9% เข็มที่2 51.4%

16. อุดรธานี เข็มที่1 51% เข็มที่2 37.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 77.1% เข็มที่2 64.6%

17. หนองคาย เข็มที่1 48% เข็มที่2 38.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 66% เข็มที่2 56.7% 

รวม เข็มที่1 80.9% เข็มที่2 62% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 77.4% เข็มที่2 64%

     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 544,780,837 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 201,512,037 โดส (44.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm

2. เวียดนาม จำนวน 84,884,074 โดส (60.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm   

3. ไทย จำนวน 78,656,124 โดส (65.6%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm

4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 62,474,334 โดส (30.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  

5. มาเลเซีย จำนวน 50,462,307 (78%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  

6. กัมพูชา จำนวน 28,964,074 โดส (82.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 

7. พม่า จำนวน 20,884,949 โดส (24.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

8. สิงคโปร์ จำนวน 10,094,499 โดส (85%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 

9.  ลาว จำนวน 6,222,160 โดส (45.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 

10. บรูไน จำนวน 626,279 โดส (80.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.06%

2. ยุโรป 10.68%

3. อเมริกาเหนือ 9.59%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.24%

5. แอฟริกา 2.80%

6. โอเชียเนีย 0.63%

     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 2,285.95 ล้านโดส (163.3% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)

2. อินเดีย จำนวน 1,077.42 ล้านโดส (78.8%)

3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 425.27 ล้านโดส (128.1%)

4. บราซิล จำนวน 276.24 ล้านโดส (131.5%) 

5. อินโดนีเซีย  จำนวน 201.51 ล้านโดส (73%)

     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. คิวบา (228.3%) (ฉีดวัคซีนของ  Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford และ J&J)

2. มัลดีฟส์ (202.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 

3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (197.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 

4. ชิลี (194.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac

5. อุรุกวัย (188.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

6. บาห์เรน (188%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley) 

7. อิสราเอล (176.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ  Moderna)    

8. กาตาร์ (173.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ  Moderna)

9. สิงคโปร์ (171.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech, Moderna และ Sinovac)

10. กัมพูชา (171.3%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca/Oxford และ J&J)


     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)