ADS


Breaking News

อว.เผย 27 พ.ย.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 91.65 ล้านโดส เข็มแรก 72% ของประชากร เข็มสอง 61.5% และ เข็มสาม 4.9%

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 91,658,056 โดส และทั่วโลกแล้ว 7,869 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 646.2 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (116.2%)

     ➡️(27 พฤศจิกายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 7,869 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 34.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 454 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 196 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 646.2 ล้านโดส โดยบูรไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (91.3% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 231.7 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 91,658,056 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 61.52%

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 7,869 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 91,658,056 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 47,650,767 โดส (72% ของประชากร)

-เข็มสอง 40,737,473 โดส (61.5% ของประชากร)

-เข็มสาม 3,269,816 โดส (4.9% ของประชากร)

     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-27 พ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 91,658,056 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 922,987 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 475,301 โดส/วัน 

     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 22,548,067 โดส

- เข็มที่ 2 3,551,265 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส


วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 12,509,695 โดส

- เข็มที่ 2 26,164,276 โดส

- เข็มที่ 3 2,412,789 โดส


วัคซีน Sinopharm

- เข็มที่ 1 7,243,064 โดส

- เข็มที่ 2 6,660,867 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส


วัคซีน Pfizer

- เข็มที่ 1 5,166,525 โดส

- เข็มที่ 2 4,326,716 โดส

- เข็มที่ 3 722,581 โดส


วัคซีน Moderna

- เข็มที่ 1 183,416 โดส

- เข็มที่ 2 34,349 โดส

- เข็มที่ 3 134,446 โดส

     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.1% เข็มที่2 119.7% เข็มที่3 94%

- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 64.4% เข็มที่2 61.4% เข็มที่3 19.5%

- อสม เข็มที่1 77.9% เข็มที่2 73.7% เข็มที่3 15.8%

- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 73.9% เข็มที่1 66.3% เข็มที่3 3.7%

- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 63.5% เข็มที่2 52.7% เข็มที่3 3.7%

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 69.8% เข็มที่2 61.5% เข็มที่3 1%

- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 18.7% เข็มที่2 14.9% เข็มที่3 0.3%

- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 68% เข็มที่2 59.6% เข็มที่3 0%

รวม เข็มที่1 66.1% เข็มที่2 56.6% เข็มที่3 4.5%

     5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 116.2% เข็มที่2 102.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 82.6% เข็มที่2 73%

2. ชลบุรี เข็มที่1 88.9% เข็มที่2 81.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 76.7% เข็มที่2 73.2%

3. ภูเก็ต เข็มที่1 86.1% เข็มที่2 83.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 73.8% เข็มที่2 71%

4. เชียงใหม่ เข็มที่1 81.1% เข็มที่2 63.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 87.8% เข็มที่2 69.4%

5. สมุทรปราการ เข็มที่1 79.9% เข็มที่2 67.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 94.5% เข็มที่2 85.9%

6. ระนอง เข็มที่1 76.4% เข็มที่2 65.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 75.8% เข็มที่2 71.8% 

7. พังงา เข็มที่1 72.3% เข็มที่2 66.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 74.6% เข็มที่2 71.3%

8. ระยอง เข็มที่1 71.7% เข็มที่2 62.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 67% เข็มที่2 62.3%

9. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 69.9% เข็มที่2 54.5%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 78.7% เข็มที่2 70.2%

10. กระบี่ เข็มที่1 69.3% เข็มที่2 63.1%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 78.2% เข็มที่2 73.2%

11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 67% เข็มที่2 59.2%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 70.6% เข็มที่2 65.4%

12. เพชรบุรี เข็มที่1 65.7% เข็มที่2 59% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 66.3% เข็มที่2 61.7%

13. ตราด เข็มที่1 64.5% เข็มที่2 56.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 66.8% เข็มที่2 62.9%

14. บุรีรัมย์ เข็มที่1 59.8% เข็มที่2 50.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 80.1% เข็มที่2 66.6%

15. เลย เข็มที่1 56.1% เข็มที่2 47.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 71.7% เข็มที่2 62.7%

16. อุดรธานี เข็มที่1 55.3% เข็มที่2 47.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 80.6% เข็มที่2 72.3%

17. หนองคาย เข็มที่1 53.3% เข็มที่2 45.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 69.1% เข็มที่2 63.3% 

รวม เข็มที่1 86.8% เข็มที่2 75.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 80.5% เข็มที่2 71.4%

     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 646,266,685 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 231,786,452 (50.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm

2. เวียดนาม จำนวน 116,328,185 โดส (70.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm   

3. ไทย จำนวน 91,658,056 โดส (72%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm

4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 80,613,849 โดส (40.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  

5. มาเลเซีย จำนวน 52,666,489 โดส (78.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  

6. กัมพูชา จำนวน 29,617,826 โดส (83.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 

7. พม่า จำนวน 25,869,175 โดส (28.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

8. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (86%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 

9.  ลาว จำนวน 6,898,534 โดส (51.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 

10. บรูไน จำนวน 744,790 โดส (91.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม

     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.38%

2. ยุโรป 10.41%

3. อเมริกาเหนือ 9.31%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.28%

5. แอฟริกา 3%

6. โอเชียเนีย 0.62%

     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 2,464.33 ล้านโดส (176% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)

2. อินเดีย จำนวน 1,210.91 ล้านโดส (88.5%)

3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 454.45 ล้านโดส (136.9%)

4. บราซิล จำนวน 297.96 ล้านโดส (141.8%) 

5. อินโดนีเซีย  จำนวน 231.79 ล้านโดส (84%)

     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. คิวบา (246.7%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)

2. ชิลี (211.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac

3. มัลดีฟส์ (206% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 

4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (202.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 

5. บาห์เรน (194.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

6. อุรุกวัย (192.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)  

7. อิสราเอล (178.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ  Moderna)    

8. กาตาร์ (177.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ  Moderna)

9. จีน (176%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)

10. กัมพูชา (175.2%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca/Oxford และ J&J)


     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)