ADS


Breaking News

อว.เผย 19 พ.ย.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 87.65 ล้านโดส เข็มแรก 69.9% ของประชากร เข็มสอง 58.1% และเข็มสาม 4.5%

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 87,654,904 โดส และทั่วโลกแล้ว 7,616 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 610.87 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (114.3%)
     ➡️(19 พฤศจิกายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 7,616 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 33.8 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 445 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 196 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 610.87 ล้านโดส โดยบูรไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (90.1% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 222 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 87,654,904 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 61.25%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 7,524 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 87,654,904 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 46,248,417 โดส (69.9% ของประชากร)
-เข็มสอง 38,421,936 โดส (58.1% ของประชากร)
-เข็มสาม 2,984,551 โดส (4.5% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 19 พ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 87,654,904 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 764,448 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 619,236 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 22,324,640 โดส
- เข็มที่ 2 3,544,939 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 11,741,403 โดส
- เข็มที่ 2 24,805.922 โดส
- เข็มที่ 3 2,255,436 โดส

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 7,127,685 โดส
- เข็มที่ 2 6,450,107 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 4,939,443โดส
- เข็มที่ 2 3,599,603 โดส
- เข็มที่ 3 648,965 โดส

วัคซีน Moderna
- เข็มที่ 1 115,246 โดส
- เข็มที่ 2 21,365 โดส
- เข็มที่ 3 80,150 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.5% เข็มที่2 120.0% เข็มที่3 93.7%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 63.9% เข็มที่2 60.5% เข็มที่3 18.3%
- อสม เข็มที่1 77.2% เข็มที่2 72.6% เข็มที่3 15.1%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 72.4% เข็มที่1 63.9% เข็มที่3 3.4%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 61.4% เข็มที่2 49.4% เข็มที่3 3.3%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 67.9% เข็มที่2 59.5% เข็มที่3 0.9%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 17.9% เข็มที่2 14% เข็มที่3 0.2%
- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 65.8% เข็มที่2 50.8% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 64.2% เข็มที่2 53.3% เข็มที่3 4.1%
     5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 114.3% เข็มที่2 99.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 82.2% เข็มที่2 71.7%
2. ชลบุรี เข็มที่1 87.2% เข็มที่2 78.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 75.9% เข็มที่2 72.1%
3. ภูเก็ต เข็มที่1 85.7% เข็มที่2 81.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 73.3% เข็มที่2 70.4%
4. สมุทรปราการ เข็มที่1 78.8% เข็มที่2 65.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 94% เข็มที่2 85%
5. เชียงใหม่ เข็มที่1 77.9% เข็มที่2 58.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 84% เข็มที่2 66.3%
6. ระนอง เข็มที่1 73.2% เข็มที่2 61% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 75.2% เข็มที่2 71.2% 
7. พังงา เข็มที่1 71.6% เข็มที่2 64.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 73.8% เข็มที่2 70.6%
8. ระยอง เข็มที่1 68.8% เข็มที่2 57.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 65.7% เข็มที่2 60.4%
9. กระบี่ เข็มที่1 68% เข็มที่2 59.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 76% เข็มที่2 70.7%
10. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 1 67.9% เข็มที่2 46.8%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 77.4% เข็มที่2 66.4%
11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 65% เข็มที่2 55.3%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 69.4% เข็มที่2 63.8%
12. เพชรบุรี เข็มที่1 64% เข็มที่2 56.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 64.8% เข็มที่2 60.7%
13. ตราด เข็มที่1 63.9% เข็มที่2 52.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 66.4% เข็มที่2 60.9%
14. บุรีรัมย์ เข็มที่1 58.8% เข็มที่2 48.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 78.9% เข็มที่2 62.5%
15. เลย เข็มที่1 54.4% เข็มที่2 43.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 69.9% เข็มที่2 58.2%
16. อุดรธานี เข็มที่1 54% เข็มที่2 43.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 79.3% เข็มที่2 69.1%
17. หนองคาย เข็มที่1 51.7% เข็มที่2 43.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 68.1% เข็มที่2 61.8% 
รวม เข็มที่1 85.1% เข็มที่2 72.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 79.5% เข็มที่2 69.4%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 610,877,142 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 222,003,270 โดส (48.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. เวียดนาม จำนวน 103,573,065 โดส (67.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm   
3. ไทย จำนวน 87,654,904 โดส (69.9%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 73,917,573 โดส (36.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
5. มาเลเซีย จำนวน 51,723,584 โดส (78.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  
6. กัมพูชา จำนวน 29,434,059 โดส (83.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
7. พม่า จำนวน 25,073,018 โดส (27.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
8. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (86%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 6,698,361 โดส (49.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 715,949 โดส (90.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม
      7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.29%
2. ยุโรป 10.44%
3. อเมริกาเหนือ 9.38%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.39%
5. แอฟริกา 2.88%
6. โอเชียเนีย 0.62%
    8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,409.78 ล้านโดส (172.1% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
2. อินเดีย จำนวน 1,152.59 ล้านโดส (84.3%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 444.79 ล้านโดส (138.4%)
4. บราซิล จำนวน 297.96 ล้านโดส (141.8%) 
5. อินโดนีเซีย  จำนวน 222 ล้านโดส (80.5%)
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (243.3%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)
2. ชิลี (204.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
3. มัลดีฟส์ (203.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 
4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (201.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
5. บาห์เรน (191.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
6. อุรุกวัย (190.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)  
7. อิสราเอล (177.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ  Moderna)    
8. กาตาร์ (175.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ  Moderna)
9. กัมพูชา (174.1%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca/Oxford และ J&J)
10. สิงคโปร์ (172.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech, Moderna และ Sinovac)

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)