ADS


Breaking News

แถลงจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔

งานแถลงข่าว
การจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันเสาร์ที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สนามมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายสัณหณัฐ  สีจำปี
นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
    ณ ห้องประชุม สนามมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสัณหณัฐ  สีจำปี นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางสาวฐปนีย์ โสภณ เลขาธิการสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย และ คุณไกรสีห์ กรรณสูต นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี และ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง ร่วมแถลง
คุณไกรสีห์ กรรณสูต
นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ดูแล และ ให้การสนับสนุนผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งได้แก่ ปลูกถ่าย ตับ ไต หัวใจ ปอด และ ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น มีการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ดีขึ้น ภายหลังจากที่ได้รับการรักษา ด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ และ ทางการแพทย์ได้พบว่า ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจได้เร็วขึ้น ด้วยการเล่นกีฬา จึงได้มีการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในกลุ่มผู้ปลูกถ่ายอวัยวะให้มากยิ่งขึ้น 

นางสาวฐปนีย์ โสภณ
เลขาธิการสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย

สำหรับกีฬาเปตอง ถือเป็นกีฬาที่พัฒนาทางด้านร่างกาย กำลังแขน ผู้เล่นจะฝึกการใช้นิ้วมือ ข้อมือ แขน ข้อศอก และ หัวไหล่ ให้สัมพันธ์กัน เพื่อบังคับลูกให้ได้จังหวะ และ ระยะที่ต้องการ กำลังขา ผู้เล่นจะต้องเดินไปเดินมาตามความยาวของสนาม ลุกนั่งเพื่อการวาง หรือ ลูกเข้าตลอดเวลาการเล่น สายตา กีฬาเปตองช่วยให้เกิดการทำงานที่สัมพันธ์กัน ระหว่างสายตา และ มือ เนื่องจากต้องใช้สายตา กะระยะทาง พิจารณามุมต่าง ๆ ที่จะเข้าลูก และ ตีลูก เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามความต้องการ อีกทั้งยังพัฒนาทางด้านสติปัญญา ทางด้านจิตใจ และ ด้านสังคม อีกทั้งกติกาไม่ยุ่งยากซับซ้อน เล่นสนุก เข้าใจได้ง่าย สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เล่นได้ และที่สำคัญ เป็นกีฬาที่สมาคมฯ ได้นำเสนอเข้าในการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ครั้งที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 และ ได้บรรจุในการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

    สำหรับการแข่งขันกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 5 ประเภท ด้วยกัน ได้แก่ ประเภท เดี่ยวชายทั่วไป ประเภท เดี่ยวหญิงทั่วไป  ประเภท เดี่ยวมือใหม่ทั่วไป ประเภท คู่ทั่วไป และ ประเภทชู้ตติ้ง ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะฯ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้นจำนวน 60 คน ด้วยกัน