ADS


Breaking News

TSPCA เผย! องค์กรเครือข่าย ร่วมเสนอผลักดันแก้ไขปัญหาช้างป่า

     วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่านั้น ประเด็นการแก้ไขปัญหาช้างป่าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า เพราะปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายฉบับใดให้อำนาจหน้าที่ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือแก่หน่วยงานใดที่ชัดเจน ในการดำเนินงานตามขั้นตอน รวมถึงความคุ้มค่าในการช่วยเหลือยังอาจขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงพอ ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร
     ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล  เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เห็นว่า จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมของคณะอนุกรรมการการศึกษาแก้ไขกฎหมายและอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาช้างป่า และศึกษาผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีคุณสุชาติ อุสาหะ เป็นประธาน คุณจิณณพัต เพ็งนรพัฒน์ เป็นเลขานุการ และมีคณะกรรมการและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีส่วนช่วยเสนอและผลักดันการแก้ไขปัญหาประเด็นที่สำคัญของช้างป่าหลายเรื่อง ส่วนตัวรู้สึกชื่นชมในความตั้งใจ จึงจะขอฝากให้กำลังใจ รวมถึงคณะกรรมการชุดอื่นๆ และผู้มีส่วนร่วมในการเสนอผลักดันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาช้างป่า ขอให้การดำเนินงานนั้นประสบความสำเร็จ ก่อเกิดประโยชน์ทั้งกับมนุษย์และสัตว์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างแท้จริง
     อีกทั้งขณะนี้ได้ร่วมหารือกับคุณแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม และคุณทศพล กลั่นแก้ว คุณนิติพล  ผิวเหมาะ ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ และองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนที่เป็นพันธมิตรอื่นๆ จะร่วมกันเสนอและผลักดัน แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมาย หรือระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายในเรื่องการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ร่วมกับประเด็นอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาช้างป่าด้วย เช่น 
     1. การออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ (เพิ่มเติม) ตามมาตรา 3  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ให้ครอบคลุมถึงช้างป่า รวมถึงเสนอแต่งตั้ง(เพิ่มเติม) พนักงานเจ้าหน้าที่ ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้ามาดูแลเฉพาะสัตว์ป่า
     2. เร่งรัดผลักดัน  (ร่าง) พระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... ให้ครอบคลุมถึงช้างป่า ในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ รวมทั้งการป้องกันมิให้มีการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้านโดยมิชอบ การลักลอบค้าช้างป่า การค้างาช้าง การค้าซากและผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำมาจากช้างป่า การมีกองทุนในการช่วยเหลือและพัฒนาช้างป่า การจัดตั้งคณะกรรมการช้างแห่งชาติ เป็นต้น  
     3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกำหนดแนวทางคู่มือการดำเนินการที่ถูกต้องเหมาะสม เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะในมาตรา 12 และ มาตรา 13 สำหรับในส่วนของการกระทำ ด้วยความจำเป็นและเหตุสุดวิสัยจากการบุกรุกของช้างป่าภายใต้เงื่อนไข เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตราย หรือเพื่อสงวนหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นนั้น ควรดำเนินการตามแนวทางสันติวิธี มีมาตรการแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องตามสภาพบริบทแต่ละพื้นที่และเหตุการณ์ต่างๆ โดยควรใช้มาตรการแนวทางที่ต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการกระทำเพื่อให้พ้นภัย หรือควรพิจารณาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมมีสัดส่วนของการกระทำต่อช้างป่า ไม่เกินความเสียหายที่ได้รับ โดยการกระทำต่อช้างป่านั้น ต้องเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุอย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในการสงวนอนุรักษ์และการคุ้มครองสัตว์ป่านั้น 
     ถึงเวลาหรือยังที่ช้างป่า ควรมีการเจ้าภาพหลักในจัดการดูแลที่ดี ในฐานะสัตว์ที่มีความสำคัญประจำชาติ และมีการช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ที่รวดเร็วถูกต้องเหมาะสม เกิดความเป็นธรรม