ADS


Breaking News

THAC เปิดตัว มาร์ค - ศิวัช ฑูตอนุญาโตตุลาการคนแรกของไทย

เปิดตัวฑูตสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC (Thailand Arbitration Center) โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นประธานในพิธี แต่งตั้ง มาร์ค-ศิวัช จำลองกุล ดารานักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง รับตำแหน่งฑูตอนุญาโตตุลาการคนแรกของเมืองไทย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการทั่วไป ได้เข้าใจต่อวิธีการทำงานของการระงับข้อพิพาททางเลือก เพื่อช่วยยุติปัญหาโดยไม่ต้องผ่านชั้นศาล และยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ร่วมกันต่อไปได้ ในอนาคต

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC) เป็นสถาบันฯ ที่ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ และประนอมข้อพิพาทในระดับสากล การให้บริการด้านข้อพิพาทของสถาบันฯ นั้นครอบคลุมข้อพิพาททั้งทางด้านแพ่งและพาณิชย์ โดยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในหลากหลายอาชีพ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและมุ่งหาทางออกร่วมกันตามที่คู่พิพาทต้องการ

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ กล่าวว่า ปัญหาความขัดแย้ง สำคัญประการหนึ่งของสังคมและผู้ประกอบการในประเทศไทย คือการขาดความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกต้อง โดยท้ายที่สุดจุดจบของปัญหากลายเป็นคดีความและเรื่องราวต้องไปอยู่ในชั้นศาล ทำให้เสียเวลา เสียเงิน เสียชื่อเสียง และเสียความสัมพันธ์ ทางสถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของสังคมและผู้ประกอบการในการเข้าถึงข้อมูลและการรับรู้ต่อการระงับข้อพิพาททางเลือก THAC จึงได้ทำการแต่งตั้ง มาร์ค-ศิวัช จำลองกุล ฑูตอนุญาโตตุลาการ คนแรกของเมืองไทย เพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการระงับข้อพิพาททางเลือกของสถาบันฯ เพื่อช่วยยุติปัญหาโดยไม่ต้องผ่านชั้นศาล และยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์ ทำให้ยังสามารถดำเนินชีวิตและธุรกิจร่วมกันต่อไปได้ ในอนาคต 

ภารกิจหลักที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC) ได้วางแผนการดำเนินงานให้กับฑูตอนุญาโตตุลาการ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการทั่วไปเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกและการให้บริการของสถาบันฯ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันอนุญาโตตุลาการ