ADS


Breaking News

ซินโครตรอนถ่ายทอดเทคโนโลยีแสงขั้นสูงแก่ภาคอุตสาหกรรม ในงาน SATI-13

ซินโครตรอนบุกภาคอุตสาหกรรมเปิดตลาดเทคโนโลยีแสงขั้นสูงในงาน SATI-13 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานอบรม SATI-13 โดยมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีแสงขั้นสูงและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสนใจแก่ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน นำไปสู่การเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าต่อไป 
นครราชสีมา - สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จัดงานอบรม SATI-13 : ซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 (The 13th Synchrotron, Advanced Technology for Industry: SATI-13) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง ZOOM และ Facebook live เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ภายใต้ธีม Synchrotron, Advanced Technology beyond Industry โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ใช้ประโยชน์จากภาคเอกชน โดยการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและเอกชนผ่าน ZOOM จำนวน 85 คน และมีจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live สูงสุดจำนวน 104 คน   
สำหรับการจัดอบรม SATI-13 นั้นจัดขึ้นเพื่อไขคำตอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงขั้นสูงที่จะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ โดยมีการเสวนาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานต่างๆ ของสถาบันฯ ที่มีอยู่ เช่น ภาคอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสุขภาพ เกษตร อาหาร เพื่อถ่ายทอดให้ทราบถึงเทคโนโลยีของสถาบันที่มีและการใช้ประโยชน์ รวมถึงเทคโนโลยีรายล้อมนอกเหนือจากแสงซินโครตรอน เช่น สุญญากาศ ระบบควบคุม ที่พร้อมให้บริหารภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งยังแนะนำการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน 3 GeV เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมของประเทศ
ทั้งนี้ การอบรม SATI-13 มุ่งหวังให้เกิดการพบปะกันระหว่าง นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย วิศวกร ของสถาบันฯ กับหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายนักวิจัยให้เข้มแข็ง โดยกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความสนใจให้แก่ภาคเอกชน ในการวิจัยและพัฒนา โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน อันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแท้จริงต่อไป และหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าต่อไป