ADS


Breaking News

ซินโครตรอนหนุนธัชชาสำรวจแหล่งอารยธรรมโบราณไทย

นักวิทยาศาสตร์นำเครื่องมือตรวจวิเคราะห์โบราณวัตถุ

     สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือกับคณะวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) จัดงานเสวนาธัชชา พร้อมนำวิทยาศาสตร์ไปช่วยงานโบราณคดี ระหว่าง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ลงตรวจพื้นที่แหล่งอารยธรรมโบราณไทยในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์
นักวิทยาศาสตร์นำเครื่องมือตรวจวิเคราะห์โบราณวัตถุ
โครงกระดูกโบราณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

     เพชรบูรณ์/ลพบุรี – สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมมือกับคณะวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการปฏิบัติงานในพื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์และเสวนาวิชาการธัชชา ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2564 ในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี และได้จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “โบราณคดีก็มีอนาคต: ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ ประวัติศาสตร์” และ “พัฒนาการ ความสำคัญ ความยิ่งใหญ่ ของเมืองโบราณศรีเทพ” 
รมว.อว. และคณะธัชชา ลงตรวจพื้นที่แหล่งอารยธรรมโบราณไทยในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์
รมว.อว. และคณะธัชชา ลงตรวจพื้นที่แหล่งอารยธรรมโบราณไทยในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์

     โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจแหล่งอารยธรรมโบราณไทย ในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก แหล่งโบราณคดีบ้านหนองหมู(แหล่งผลิตเครื่องมือหิน) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดวังขาม(แหล่งรวบรวมลูกปัด) แหล่งโบราณคดีแหล่งแร่ทองแดง/แร่เหล็ก เขาทับควาย เมืองโบราณบ้านพรหมทินใต้ และบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร แนะนำพื้นที่ พร้อมกันนี้สถาบันฯ ได้นำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปช่วยงานด้านโบราณคดีด้วย