ADS


Breaking News

การรถไฟฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 480 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา
     นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน
เพิ่มเติมจำนวน 480 อัตรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และรองรับการขยายเส้นทางการเดินรถในอนาคต โดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามใดๆตามประกาศรับสมัครที่กำหนดไว้ คุณวุฒิที่รับสมัคร แบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ดังนี้

     ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
     1. สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
1.1 พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) จำนวน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
1.2 พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) จำนวน 264 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
1.3 พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) จำนวน 98 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 12,690.- บาท
1.4 พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนน) จำนวน 9 อัตรา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท

     2. สังกัดฝ่ายบริการสินค้า
2.1 พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 5 อัตรา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท
2.2 พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจ) จำนวน 3 อัตรา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท

     3. สังกัดฝ่ายการช่างกล
3.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท 

     4. สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
4.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 19 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท 
4.2 วิศวกร 6 (วิศวกรรมอุตสาหการหรือเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
4.3 วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
4.4 พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) จำนวน 28 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท

     5. สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
5.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร) จำนวน 9 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
5.2 พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างยนต์หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงานหรือช่างเชื่อมหรือช่างอุตสาหกรรม) จำนวน 26 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท

     6. สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
6.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
6.2 พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้างหรือช่างสำรวจ) จำนวน 4 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
     ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ https://railway.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้.-
     1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์การรถไฟฯ www.railway.co.th หรือ https://railway.thaijobjob.com 
     2. ให้ผู้สมัครสอบอ่านขั้นตอน และคำแนะนำโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร (ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)
     3. ผู้สมัครสอบจะต้องแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ทุกหน้า ทุกฉบับ ให้ครบถ้วน แล้วสแกนแนบไฟล์ในระบบรับสมัคร

     ทั้งนี้ การรถไฟฯ ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้าเป็นพนักงานการรถไฟฯ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อเป็นอันขาด และขอความร่วมมือแจ้งมายังหัวหน้ากองการบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-220-4471 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุดต่อไป

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครสอบ ปัญหาการใช้ระบบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร นำส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงาน คุณวุฒิการศึกษา หลักฐานทางทหาร สามารถติดต่อได้ที่ งานวางแผนและสรรหา โทร. 0-22204481 หรือ 0-26218701 ต่อ 8245254 ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30-16.30 น. 

Facebook ทีมพีอาร์การรถไฟฯ : https://www.facebook.com/129946050353608/posts/5027830603898437/

twitter : https://twitter.com/pr_srt/status/1443174766190333954?s=29

instagram : https://www.instagram.com/p/CUZ2DGVBto6/?utm_medium=share_sheet