ADS


Breaking News

ม.ป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ พช. มอบอาชีพ “สร้างชีวิต” อย่างยั่งยืนแก่ครัวเรือนยากจนที่ จ.เพชรบูรณ์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน มอบอาชีพ “สร้างชีวิต” อย่างยั่งยืนแก่ครัวเรือนยากจน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
วานนี้ (วันที่ 8 ตุลาคม 64) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และทีมงานแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมในพิธีมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  โดยมี นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชาญชัย เพชรสุขศิริ นายกสมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ จังหวัดเพชรบูรณ์  และคณะ ร่วมในพิธี ณ  ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  
.
การดำเนินการ “โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์  จะจัดทีมลงพื้นที่ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนสร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ รวม 7 จังหวัด 100 ครัวเรือน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,322,230 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
.
สำหรับการมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ปีงบประมาณ  2563 ) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกรมพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี  นครสวรรค์  พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร  อุตรดิตถ์  กำแพงเพชร เพชรบูรณ์  ตาก ลำพูน  ลำปาง น่าน  แพร่  พะเยา  เชียงใหม่  เชียงราย  และ แม่ฮ่องสอน  โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  500 ครัวเรือน งบประมาณดำเนินงานทั้งสิ้น  จำนวน  10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
.
ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมงานสาธารณกุศลมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ที่ เว็บไซต์ www.pohtecktung.org และ
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung 
.
#ป่อเต็กตึ๊ง ยึดมั่นอุดมการณ์ อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต
.
“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”
#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน
#แอปพลิเคชัน และ #สายด่วน ป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน
#โควิด19 #Covid19