ADS


Breaking News

อว. โดย วช. วว. เร่งมอบผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้ให้ชุมชน รักษาโรคน้ำกัดเท้า ช่วงน้ำท่วม

อว. มอบผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้ให้ชุมชน รักษาโรคน้ำกัดเท้า ช่วงน้ำท่วม


     วันนี้ 26 ตุลาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งมอบผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้ ให้ผู้แทนชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี นำไปใช้รักษาโรคเท้าน้ำกัด ในช่วงสถานการณ์อุทกภัย โดยมี ศาสตราจารย์ พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร สวทช. (โยธี)

     ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยประสบเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นประจำทุก ๆ ปี กินระยะยาวนานหลายเดือน ประชาชนต้องประสบกับโรคน้ำกัดเท้า ที่ผ่านมา วว. โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาเป็นเวลากว่า 40 ปี จากงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากพืชหอม ได้สกัดน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดนำมาทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ พบว่า น้ำมันตะไคร้ที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ สารซิทรัล (Citral) มีคุณสมบัติสามารถต้านเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังได้ เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการรักษาเชื้อราบนผิวหนัง และได้ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสมน้ำมันตะไคร้ นำไปทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราพบว่าได้ผลดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด วว. จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้จากสารสกัดน้ำมันตะไคร้เพื่อรักษาโรคน้ำกัดเท้า ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา อื่น ๆ เช่น กลาก เกลื้อนได้อีกด้วย
     ด้าน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มีภารกิจสำคัญในการการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัย หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ ในครั้งนี้ ประเทศไทยต้องประสบสถานการณ์น้ำท่วม และยังคงมีจังหวัดที่น้ำท่วมขังสูง ยาวนานหลายสัปดาห์ ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ต้องเดินลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานาน จนเริ่มมีอาการของ“โรคน้ำกัดเท้า” การป้องกันโรคน้ำกัดเท้าโดยรักษาความสะอาด และทำให้เท้ามีความชื้นน้อยที่สุดจึงเป็นเรื่องสำคัญ วช.เล็งเห็นว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนา โดยนำสมุนไพรไทยมาสกัดแล้วพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาโรคและอาการต่าง ๆ ได้ วช.จึงได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัย จนนำมาสู่การใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้ เพื่อรักษาน้ำกัดเท้า

     สำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้ในวันนี้ ได้มีตัวแทนชุมชนเข้ารับมอบ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่สมพร ธัญญาวุฒิ หมู่บ้านหาดทราย หมู่ที่ 3 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา สท.สุนทร กำเสียงใส ผู้แทนหมู่บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี อาจารย์พูนศักดิ์ ทิพย์ศิริ ผู้แทนหมู่บ้านอ่าวหม้อแกง หมู่ที่ 10 อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายพันธกานต์ ปทุมวัน ผู้แทนประชาชนใน อ.ท่าเรือ อ.เสนา อ.บางบาล อ.มหาราช อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา และผู้ใหญ่อารุณี วงศ์หาญ ผู้แทนบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 3 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา