ADS


Breaking News

วช.ขอเชิญรับฟังการเสวนาความสำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และการเปิดให้บริการข้อมูลกลางด้าน ววน. ของประเทศ

     ขอเชิญรับฟังการเสวนาความสำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และการเปิดให้บริการข้อมูลกลางด้าน ววน. ของประเทศ โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.วช. และ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 62 ปี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.40 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตํ ชั้น 2 อาคาร วช.