ADS


Breaking News

อว.เผย 20 ต.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 67.58 ล้านโดส ทั่วโลกแล้ว 6,733 ล้านโดส อาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 468.46 ล้านโดส

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 20 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 67,587,102 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,733 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 468.46 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (105.9%)
     ➡️(20 ตุลาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,733 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 29.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 409 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 189 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 468.46 ล้านโดส โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (80.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 174.41 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 67,587,102 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 60.83%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,733 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  67,587,102 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 38,611,193 โดส (58.3% ของประชากร)
-เข็มสอง 26,959,785 โดส (40.7% ของประชากร)
-เข็มสาม 2,016,124 โดส (3% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 20 ต.ต. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 67,587,102 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 994,781 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 798,756 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 18,935,353 โดส
- เข็มที่ 2 3,521,259 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 10,575,934 โดส
- เข็มที่ 2 18,067,229 โดส
- เข็มที่ 3 1,518,865 โดส

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 6,381,098 โดส
- เข็มที่ 2 4,821,094 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 2,718,808 โดส
- เข็มที่ 2 550,203 โดส
- เข็มที่ 3 497,259 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.5% เข็มที่2 120.1% เข็มที่3 91.8%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 63.5% เข็มที่2 57.8% เข็มที่3 11.3%
- อสม เข็มที่1 74.3% เข็มที่2 67.2% เข็มที่3 8.8%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 65.5% เข็มที่1 49.9% เข็มที่3 1.9%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 50.9% เข็มที่2 33.9% เข็มที่3 1.9%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 61.8% เข็มที่2 49.9% เข็มที่3 0.4%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 15% เข็มที่2 10.5% เข็มที่3 0.1%
- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 29.5% เข็มที่2 0.2% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 53.6% เข็มที่2 37.4% เข็มที่3 2.8%
     5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 105.9% เข็มที่2 71.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 80.8% เข็มที่2 55.8%
2. ภูเก็ต เข็มที่1 81.8% เข็มที่2 76.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 71.9% เข็มที่2 68.5%
3. ชลบุรี เข็มที่1 77.1% เข็มที่2 57.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 72.3% เข็มที่2 57.9%
4. สมุทรปราการ เข็มที่1 71.3% เข็มที่2 53% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 91.2% เข็มที่2 72%
5. พังงา เข็มที่1 62.3% เข็มที่2 50.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 71.5% เข็มที่2 61.4%
6. ระนอง เข็มที่1 60.2% เข็มที่2 49.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 73.5% เข็มที่2 68.2%
7. เพชรบุรี เข็มที่1 57.3% เข็มที่2 43.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 62% เข็มที่2 53.3%
8. ระยอง เข็มที่1 55.9% เข็มที่2 40.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 61.5% เข็มที่2 50.1%
9. บุรีรัมย์ เข็มที่1 54.4% เข็มที่2 32.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 69.6% เข็มที่2 54.8%
10. กระบี่ เข็มที่1 52.8% เข็มที่2 37.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 68.3% เข็มที่2 46.8%
11. เชียงใหม่ เข็มที่1 52.8% เข็มที่2 36.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 64% เข็มที่2 53.5%
12. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 53.2% เข็มที่2 42.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 65% เข็มที่2 58.3%
13. ตราด เข็มที่1 51.1% เข็มที่2 35.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 60.6% เข็มที่2 54.4%
14. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 47.6% เข็มที่2 37.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 66% เข็มที่2 57.5%
15. หนองคาย เข็มที่1 43.1% เข็มที่2 30% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 60.8% เข็มที่2 45.5%
16. อุดรธานี เข็มที่1 42.5%เข็มที่2 27.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 57.5% เข็มที่2 43.2%
17. เลย เข็มที่1 42.4% เข็มที่2 27.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 71% เข็มที่2 56.3%
รวม เข็มที่1 74.2% เข็มที่2 52.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 74% เข็มที่2 55.8%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 468,464,979 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 174,419,558 โดส (39.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. ไทย จำนวน 67,587,102 โดส (58.3%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
3. เวียดนาม จำนวน 64,992,488 โดส (47.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm   
4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 53,315,069 โดส (25.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
5. มาเลเซีย จำนวน 48,181,111 (77.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  
6. กัมพูชา จำนวน 27,939,405 โดส (80.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
7. พม่า จำนวน 15,797,703 โดส (20.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
8. สิงคโปร์ จำนวน 9,867,512 โดส (78.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 5,785,768 โดส (42.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 579,263 โดส (78.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.89%
2. ยุโรป 10.77%
3. อเมริกาเหนือ 9.53%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.20%
5. แอฟริกา 2.99%
6. โอเชียเนีย 0.61%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,232.09 ล้านโดส (79.7% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 990.99 ล้านโดส (36.2%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 409.44 ล้านโดส (63.9%)
4. บราซิล จำนวน 258.82 ล้านโดส (62.6%) 
5. ญี่ปุ่น  จำนวน 180.98 ล้านโดส (71.7%)
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (107.9%) (ฉีดวัคซีนของ  Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford และ J&J)
2. มัลดีฟส์ (100.1% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (96.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
4. อุรุกวัย (92.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. บาห์เรน (91.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)   
6. ชิลี (89.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
7. อิสราเอล (87.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)    
8. กาตาร์ (85.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
9. จีน (80.6%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)  
10. สิงคโปร์ (79.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)    

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)