ADS


Breaking News

ขอเชิญร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2564

💕กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2564 และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ในหัวข้อ 
📍"ทิศทางการจัดสวัสดิการใน 5 ปีข้างหน้า" 
📍วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2564 
📍เวลา 08.30 - 12.00 น. 
📍ผ่านระบบ zoom หรือสามารถเข้าชมได้ที่ Facebook Live : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์