ADS


Breaking News

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชู "โลกเปลี่ยน ไทยปรับ พส. พร้อมรับ รุก รวดเร็ว"

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบนโยบายขับเคลื่อนงานปี 65 "
ภายใต้แนวคิด "โลกเปลี่ยน ไทยปรับ พส. พร้อมรับ รุก รวดเร็ว"
   วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564. เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2565 
    นายอนุกูล กล่าวว่า การดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการใน ปี 2565 เน้น “4 Flagship Projects 6 Issuse” ดังนี้
     4 Flagship Projects ประกอบด้วย
     F1 : ครอบครัวเปราะบาง  70,000 ครอบครัว เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน "มุ่งแก้จนมากกว่าการช่วยเหลือเฉพาะหน้า" กลุ่มเป้าหมายสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนได้ 
     F2 : ครอบครัวเปราะบางในนิคมสร้างตนเอง 20,000 ครอบครัวมีรายได้เพิ่ม ใช้แนวคิด BCG เพื่อเน้นการปลูกพืชระยะสั้น พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกนิคมสร้างตนเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายครัวเรือน 
     F3 : ราษฎรบนพื้นที่สูง 50,000 ครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาวเขาและช่องทางการตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
     F4 : อพม. 30,000 คนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบาง โดยมุ่งเน้นการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพอพม. เพื่อเป็น Para Social worker มีความสามารถในการดูแลกลุ่มเปราะบาง 3 แสนครัวเรือน 
     6 Issues ประกอบด้วย I1 : จับมือภาคีเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา I2 : การใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานและฐานข้อมูล I3 : ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับให้มีความสอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน I4 : ผลักดันให้มี ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ในทุก อปท.ทั่วประเทศ I5 : ผู้นำหน่วยและบุคลากร รู้รอบ รู้ลึก รู้จริง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยยึดธรรมาภิบาลในการทำงาน  I6 : การสื่อสารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สังคมมองเห็นการขับเคลื่อนงานภาพใหญ่ของกระทรวง
   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเสริมทัพแนวหน้าในการทำงานด้านสังคม ให้เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม  ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย แบบร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ไปด้วยกันในการดูแลประชาชน นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย