ADS


Breaking News

พม. ผนึกภาคี รำลึก! ‘วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย’ เปิดเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมไทย ครั้งที่ 29

พม. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน ‘วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย’ เปิดเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564
   วันนี้ (21 ตุลาคม 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2564 โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งเชิดชูเกียรติอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น พร้อมเปิดเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมไทย ครั้งที่ 29 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) และระบบ Facebook live เพจ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งมีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส่วนราชการทั่วประเทศ องค์การเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน
   เวทีสมัชชา ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ และถ่ายทอดผ่านมุมมองต่าง ๆ ในหัวข้อ “ทิศทางการจัดสวัสดิการ ใน 5 ปี ข้างหน้า” ได้แก่ 1) นายชินชัย ชี้เจริญ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (ICSW-SEAP) 2) ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) 3) นางบุศรินทร์ เกิดมณี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และ 4) นางสาวกานดา ชูเชิด ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม สำนักงานสภาสังคมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง รองคณะบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้ดำเนินรายการ
   นายอนุกูล กล่าวว่า ในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย โดยกระทรวง พม. และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์) ในงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม 
   แม้ในปัจจุบันประเทศไทย กำลังเผชิญกับความท้ายทายจากภัยธรรมชาติ ปัญหาความยากจน การตกงานกะทันหัน และการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ดังนั้น การยกระดับแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์สังคมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่าย ทั้งองค์การเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และอาสาสมัคร ที่ทำงานร่วมกับกระทรวง พม. ด้วยดีเสมอมา โดยในเวทีสมัชชาครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย จะได้ร่วมกันคิด ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ร่วมต่อเติม และอุดช่องโหว่ของแผนดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและสามารถจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม ต่อไป นายอนุกูล กล่าวต่อ
   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมไทยในครั้งนี้ จะเป็นพื้นที่ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดการพัฒนาแผนสวัสดิการสังคมไทย ที่จะส่งผลให้ประชาชนและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการดูแล และได้รับบริการทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และร่วมมือร่วมใจพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน