ADS


Breaking News

[ข่าวจริง] รับสิทธิ์ลดค่าใช้ไฟฟ้า 315 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

     การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ตอบรับนโยบายรัฐฯ ขยายเวลาช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อเนื่องเพิ่มอีก 1 ปี ตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 โดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน


อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3miJtYe


AFNC Thailand 

3 ต.ค. 64