ADS


Breaking News

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมชื่นชมและผลักดันตั้งคณะกรรมการติดตาม มติ มส.

     วันที่ 2 กันยายน 2564 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้ยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอขอบคุณและชื่นชมการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมหารือเกี่ยวกับวัด ที่ยังไม่ดำเนินการตามมติ มส. และเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม มติ มส. ครั้งที่ 19/2561 มติที่ 410/ 2561 เรื่องการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการปล่อยสัตว์ในวัด ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับในเขตพื้นที่วัด ทุกวัด
      ดังนี้ 1. ให้กำหนดเขตพื้นที่วัด เป็นเขตห้ามเจ้าของสัตว์ นำสัตว์มาปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำใดๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 2.ให้กำหนดเขตพื้นที่วัด เป็นเขตห้ามซื้อขายหรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าชีวิตสัตว์ภายในเขตวัด 3.ให้วัดต่างๆ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 โดยเคร่งครัด ซึ่งมติดังกล่าวผ่านมากว่า 3 ปี  
     ด้าน ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้เปิดเผยว่า หลังจากประกาศ มติ มส.ดังกล่าว กว่า 3 ปี แล้ว สมาคมฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีการค้าขายสัตว์ในวัด เพื่อการปล่อยทำบุญอย่างเปิดเผย ลดลงเป็นจำนวนมาก แม้จะมีการเปลี่ยนวิธีการค้าขายสัตว์ในวัด เพื่อการปล่อย ทำบุญอย่างไม่เปิดเผยบ้างก็ตาม และที่สำคัญวัดต่างๆ มีการขึ้นป้ายประกาศห้ามนำสัตว์มาปล่อยในวัดหรือป้ายมติมหาเถรสมาคม ติดประชาสัมพันธ์ภายในวัดเป็นจำนวนมาก  
สำหรับวัดที่ยังไม่พบการดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมฯ เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ ปล่อย สัตว์ในวัด ซึ่ง สมาคมฯ ได้ลงพื้นที่เลือกสุ่มสำรวจ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบจำนวน 8 วัด ที่ยังมีการขายสัตว์ในบริเวณวัด และไม่มีป้ายหรือมีการแสดงใดๆ ให้เห็นว่าไม่สนับสนุนให้มีการขายสัตว์ หรือการปล่อยสัตว์ในวัด  ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ส่งผลสรุปและรายชื่อ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาตามที่เห็นสมควร ต่อไป
     อีกทั้ง TSPCA ได้ร่วมหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในประเด็นควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามมติฯ มส.ดังกล่าว จากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อการดำเนินการ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน ในการเฝ้าระวังสอดส่อง รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึก และแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี ให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
     ในโอกาสนี้ TSPCA ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการและโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในโอกาส ที่ได้รับตำแหน่ง เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และ TSPCA ได้แสดงความขอบคุณและชื่นชมการดำเนินงานที่ผ่านมา ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ดำเนินการตาม มติ มส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเสมอมา โดยเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะส่งผลในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร และมีการพัฒนาจัดสวัสดิภาพสัตว์ในวัดได้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
     ทั้งนี้ “สัตว์ที่อาศัยในวัดอยู่ก่อนแล้ว ก็ควรได้อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากการถูกเบียดเบียน หรือรบกวนด้วยประการใดๆ ให้ได้รับความทุกข์ทรมาน”