ADS


Breaking News

TSPCA สร้างจิตสำนึกเมตตาสัตว์ ผ่านงานศิลปะ

     17 กันยายน 2564  ได้มีงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 โดยการชุมนุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 เป็นการชุมนุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference System) ด้วยโปรแกรม Google Meet  ได้มีพิธีเปิดและกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย  โดยกิจกรรมที่ 1 การวาดภาพ “ยึกยือ” ภายใต้หัวข้อ “แผ่นดินเกิด บ้านฉัน โดยมีการขยายความหมายถึงการรักชาติ รักบ้านเกิด รักวัฒนธรรมท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อมและความเมตตากรุณาต่อสัตว์เลี้ยง นั้น

     ดร.พลเดช วรฉัตร  อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศศรีลังกา และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และกรรมการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เปิดเผยว่า  “ศิลปะยึกยือ”  จากจุดเริ่มต้นของการนั่งมองความสวยงามของท้องทะเลมัลดีฟส์  สังเกตเห็นลายเส้นที่เกิดขึ้นขณะแสงแดดตกกระทบผิวน้ำ ที่กำลังเคลื่อนไหวตามระลอกคลื่น จึงได้จับปากกาลากเส้นวกวนไปมาเป็นภาพตามจินตนาการเกาะมัลดีฟส์ ในมหาสมุทรอินเดีย ภาพวาดซึ่งเกิดจากปากกาเพียงด้ามเดียวและกระดาษขนาดเอ 4 ที่หาได้ในขณะนั้น กลายเป็นภาพต้นแบบของลายเส้นศิลปะยึกยือในเวลาต่อมา ลายเส้นซึ่งดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา

ภาพหนึ่งภาพสามารถมีความหมายได้นับพันคำ และสื่อถึงเรื่องราวที่ผู้คนรับได้  จึงเกิดความคิดที่จะวาดภาพสัตว์ในรูปแบบลายเส้นศิลปะยึกยือเพื่อนำเสนอประเด็นของการอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ

     จากประสบการณ์ที่ได้วาดและสอนศิลปะยึกยือเด็กๆ และเยาวชนกว่า 7 ปี พบว่าการนำศิลปะยึกยือ มาวาดภาพสัตว์ เช่น มาเรียม นกเงือก ช้าง เป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างความสนใจและการตระหนักรู้ของเด็กๆ ได้ดี  เด็กๆ ตื่นเต้นและซาบซึ้งที่จะเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ต่างๆ  ทำให้เกิดความรักและเมตตา เช่น กรณีของพะยูนมาเรียม ที่เสียชีวิตเพราะกลืนขยะพลาสติกในทะเลเข้าไป เด็กๆ ตระหนักว่าการทิ้งขยะในทะเลจะสามารถทำร้ายสัตว์น้ำได้ มากมาย หรือในกรณีของช้างน้อยที่ถูกฆ่าเพราะเพียงต้องการงาไปขาย  ส่วนนกเงือก ก็ได้รับความสนใจในแง่ของการเป็นนกที่มีส่วนช่วยปลูกป่า  เด็กๆ ส่วนใหญ่อยากวาดภาพสัตว์ที่ตัวเองสนใจและจะตั้งใจวาดมาก เมื่อวาดแล้วก็บอกว่ามีความสุขมาก จะนำภาพกลับไปบอกเล่าให้พ่อแม่ที่บ้านและเพื่อนๆ ที่โรงเรียนให้รับทราบด้วย เป็นต้น

  ในฐานะคณะกรรมการบริหารสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ก็เห็นว่าการสร้างจิตสำนึกในความรักและเมตตากรุณาต่อสัตว์ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะปฏิบัติหรือมีมุมมองอย่างไรที่เกี่ยวกับสัตว์ สำหรับกิจกรรมของสมาคมฯ นั้น เช่น รักสัตว์ในโรงเรียน ซึ่งดำเนินการมากว่า 20 ปี การจัดทำหนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ ที่จัดทำขึ้นทั้ง 7 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ และ กิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ ก็ล้วนแต่เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างค่านิยมอันดีเกี่ยวกับความรักและความเมตตากับสัตว์ทั้งสิ้น 

     สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าขาดซึ่งผู้ร่วมคิด ผู้ดำเนินการ ร่วมผลักดันที่สำคัญ เช่น คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมฯ ซึ่งเสียสละทุ่มเท แรงกายกำลังทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องกว่า 27 ปี  รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร  ดร.เดวิด ไลแมน รศ.นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ อาจารย์อมร ชุมศรี และคณะกรรมการบริหารทุกคน รวมทั้งผู้มีส่วนร่วม องค์กรพันธมิตรและประชาชนผู้รักสัตว์ทั่วไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

     งานศิลปะยึกยือ ซึ่งใช้ปากกาเพียงด้ามเดียว จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้น สามารถสร้างสำนึก ให้เกิดความรัก มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ พร้อมที่จะช่วยกันอนุรักษ์ เพื่อโลกใบนี้ของพวกเราทุกคน ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นตลอดไป