ADS


Breaking News

กรณีการขนส่งสัตว์ “เต่าซูลคาตา” ที่ขายผ่านทางออนไลน์

กรณีการขนส่งสัตว์  
วันที่ 20 กันยายน 2564 จากกรณีชาวเน็ตโพสต์ประณามเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขาย “เต่าซูลคาตา” ผ่านทางออนไลน์ ด้วยการห่อใส่กล่องขณะที่เต่ามีชีวิต ผู้โพสต์วอนลูกค้าหยุดสนับสนุนซื้อเต่าส่งผ่านทางออนไลน์ เพื่อเป็นการเห็นใจสิ่งมีชีวิต นั้น
     ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้ให้มุมมองความคิดเห็นส่วนตัวว่า การขนส่งสัตว์แบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะอาจจะทำให้สัตว์เกิดความหวาดกลัว บาดเจ็บทุกข์ทรมานในการขนส่งสัตว์ได้  และที่สำคัญอาจจะเข้าข่ายมีความผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขนส่งสัตว์ หรือการนำสัตว์ไปใช้ในการแสดง พ.ศ.2562 อีกด้วย
     สำหรับการขนส่งสัตว์เป็นการเคลื่อนย้ายสัตว์ จากสถานที่ต้นทางไปยังสถานที่ปลายทาง ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด  การขนส่งสัตว์นั้น เจ้าของหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสม  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนด เช่น ต้องมีการวางแผนเส้นทางระยะเวลาการเดินทางที่เหมาะสม สัตว์ต้องมีสภาพที่พร้อมเดินทาง ไม่มีอาการป่วยหรือบาดเจ็บ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร พาหนะขนส่งสัตว์ต้องมีความเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ ที่สำคัญการขนส่งนั้นต้องไม่ทำให้สัตว์เกิดความหวาดกลัว บาดเจ็บและทุกข์ทรมานทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทางและสิ้นสุดการเดินทาง รวมทั้งต้องจัดให้สัตว์ได้รับอาหารและน้ำในปริมาณและคุณภาพตามความจำเป็นและเหมาะสมตามระยะทาง ชนิดสัตว์ ประเภทของสัตว์ กรณีที่ต้องใช้ภาชนะหรือกรงเพื่อบรรจุสัตว์ในการขนส่ง ภาชนะหรือกรงนั้นต้องมีความเหมาะสม กับชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ มีความปลอดภัย ปราศจากวัสดุหรือสิ่งแหลมคมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ มีอากาศถ่ายเท อุณหภูมิเหมาะสม มีพื้นที่และความสูงเพียงพอให้สัตว์นั้นนั่งหรือยืนอย่างสบาย เป็นต้น
     จากกรณีดังกล่าว เจ้าของสัตว์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งสัตว์ ต้องจัดสวัสดิภาพในการขนส่งสัตว์อย่างเหมาะสม ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557  มาตรา 24 ประกอบมาตรา 32 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขนส่งสัตว์ ฯ ซึ่งถ้าเจ้าของและผู้เกี่ยวข้องฝ่าฝืน ก็อาจจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ที่สำคัญพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็ควรรีบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  
     ทั้งนี้ “เพราะสัตว์ย่อมมีชีวิตรับรู้ได้ในเชิงความรู้สึก มนุษย์ก็ควรปฏิบัติกับสัตว์อย่างมีเมตตา”