ADS


Breaking News

สภากาชาดไทย เร่งจัดสรรวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากสภากาชาดจีน ให้กลุ่มเปราะบาง

     ตามที่สภากาชาดไทย ได้รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 100,000 โดสจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่สภากาชาดจีนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปฉีดให้แก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น


สภากาชาดไทย 

ร่วมกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

และ

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร


     ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ส่วนหนึ่งของวัคซีนส่งไปต่างจังหวัด ได้แก่ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงเรียน ตชด. 

     สำหรับผู้ที่อยู่ใน กทม.ให้ติดต่อดังนี้

     จัดตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ในชุมชน และจัดชุดเคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชนด้วย โดยสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

     1. โรงพยาบาลทุกแห่งในกรุงเทพมหานครที่ฝากครรภ์อยู่

     2. ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยใกล้บ้าน

     3. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร. 1300

     4. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ของทุกชุมชน

     5. บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของสภากาชาดไทย โทร. 1664


     ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดส่งบัญชีรายชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไปยังสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อตรวจความถูกต้องกับระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ว่าเป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน สภากาชาดไทยขอให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ติดตามข่าวสารจากหน่วยงาน เพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่กระบวนการรับบริการวัคซีน